ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ประกาศบัญชีรายชื่อหมู่บ้านและบัญชีราชื่อ ทสม. ที่มีสิทธิในการคัดเลือกคณะกรรมการเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติฯ จังหวัดยะลา ดาวน์โหลดเอกสาร
0
25 ม.ค. 2565
2 ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การรับฟังความคิดต่อร่าง พรบ. ให้ใช้ประมวลกฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฯ ดาวน์โหลดเอกสาร
0
24 ม.ค. 2565
3 ประชาสัมพันธ์ ประกาศศูนย์ฝึกอาชีพพระราชทานจังหวัดยะลาเรื่อง การรับสมัครผู้เข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรเตรียมเข้าทำงาน รุ่นที่ ๘ ดาวน์โหลดเอกสาร
7
21 ม.ค. 2565
4 ประชาสัมพันธ์ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ โครงการชุมชนปลอดขยะ (Zero Waste) ประจำปี ๒๕๖๕ ฯ ดาวน์โหลดเอกสาร
1
18 ม.ค. 2565
5 ประชาสัมพันธ์ ประกาศ อบต.ลำใหม่ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างฯ ประจำไตรมาสที่ ๑ (ตุลาคม ๒๕๖๔-ธันวาคม ๒๕๖๔) ดาวน์โหลดเอกสาร
16
17 ม.ค. 2565
6 ประชาสัมพันธ์ การรับสมัคร เข้าร่วมฝึกอบรม “ โครงการส่งเสริมอาชีพอาหารไทย ” ดาวน์โหลดเอกสาร
13
17 ม.ค. 2565
7 ประชาสัมพันธ์ การรับสมัคร เข้าร่วมฝึกอบรม “ โครงการส่งเสริมอาชีพขนมไทย ” ดาวน์โหลดเอกสาร
9
17 ม.ค. 2565
8 ประชาสัมพันธ์ โครงการคลินิกข้อมูลข่าวสารเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ดาวน์โหลดเอกสาร
5
17 ม.ค. 2565
9 ประชาสัมพันธ์ ประกาศ อบต.ลำใหม่ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน มกราคม ครั้งที่ ๑ ดาวน์โหลดเอกสาร
8
14 ม.ค. 2565
10 แจ้งผลการพิจารณาอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร (นายมะหะมุ หะยีสะมะแอ) ดาวน์โหลดเอกสาร
11
11 ม.ค. 2565
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60