ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 รายงานผลการดำเนินงานขับเคลื่อนการบริหารจัดการขยะมูลฝอยตามแผนรณรงค์ ดาวน์โหลดเอกสาร
226
29 มี.ค. 2562
2 แผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน ดาวน์โหลดเอกสาร
316
11 มี.ค. 2562
3 เกียรติบัตร อปท.ที่ผ่านเกณฑ์ความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย ดาวน์โหลดเอกสาร
285
21 ก.ย. 2561
4 ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนและวิธีกำจัดขยะอินทรีย์และขยะที่ย่อยสลายได้ ดาวน์โหลดเอกสาร
254
15 พ.ค. 2561
5 ประชาสัมพันธ์ลด ละ เลิก การใช้ภาชนะโฟมบรรจุ อาหาร เพื่อสุขภาพที่ดีของคนลำใหม่ ดาวน์โหลดเอกสาร
237
13 มี.ค. 2561
6 ประกาศนียบัตร การประกวดการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน ดาวน์โหลดเอกสาร
241
17 ก.ย. 2560
7 ประกาศ อบต.ลำใหม่ เรื่อง กำหนดตารางการออกให้บริการเก็บขยะมูลฝอย ตามหมู่บ้าน/ชุมชน ดาวน์โหลดเอกสาร
242
27 ธ.ค. 2559
8 ประกาศเกียรติคุณ หน่วยงานภาครัฐที่มีการใช้สินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
217
01 ต.ค. 2559
9 ประกาศเกียรติคุณ อปท.ที่มีส่วนร่วมในการรวบรวมของเสียประกาศเกียรติคุณอันตรายชุมชน ดาวน์โหลดเอกสาร
220
03 ก.พ. 2559
 
กำลังแสดงหน้า : 1