ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประชาสัมพันธ์ โครงการจัดการแข่งขันต้านยาเสพติดเพื่อสร้างความปรองดองสมานฉันท์ในชุมชนตำบลลำใหม่ ประจำปี ๒๕๖๕
  รายละเอียด : ประชาสัมพันธ์ โครงการจัดการแข่งขันต้านยาเสพติดเพื่อสร้างความปรองดองสมานฉันท์ในชุมชนตำบลลำใหม่ ประจำปี ๒๕๖๕ องค์การบริหารส่วนตำบลลำใหม่ ขอแจ้งประชาสัมพันธ์ โครงการจัดการแข่งขันต้านยาเสพติดเพื่อสร้างความปรองดองสมานฉันท์ในชุมชนตำบลลำใหม่ ประจำปี ๒๕๖๕ ระหว่างวันที่ ๑๘ มิถุนายน - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ โดยมีการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ ดังนี้ ** การแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อ วอลเลย์บอล และกีฬาพื้นบ้าน จะเริ่มทำการแข่งขัน ในวันที่ ๑๘ – ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๕ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ สนามกีฬา อบต.ลำใหม่ หมู่ที่ ๖ ตำบลลำใหม่ อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา ** การแข่งขันกีฬาฟุตบอล จะเริ่มทำการแข่งขัน ระหว่างวันที่ ๒๐– ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ ตั้งแต่เวลา๑๕.๓๐ น. เป็นต้นไป ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านพร่อน หมู่ที่ ๒ ตำบลพร่อน อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา ** สำหรับผู้ที่สนใจสมัครเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาในครั้งนี้ สามารถสอบถามและสมัครได้ที่ สมาชิกสภา อบต. ของแต่ละหมู่บ้าน (ม.๑ - ม.๗ ต.ลำใหม่) ** จึงขอแจ้งประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย) ***งานประชาสัมพันธ์ อบต.ลำใหม่***
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2565  :: จำนวนผู้อ่าน 3 คน