แผ่นพับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

  แผ่นพับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
  กองคลัง องค์การลบริหารส่วนตำบลลำใหม่ ได้จัดทำแผ่นพับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน
(รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย)
***งานกองคลัง, งานประชาสัมพันธ์ อบต.ลำใหม่***
  Download รายละเอียดทั้งหมดได้ที่นี่ : แผ่นพับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
[ วันอังคาร ที่ 16 มิถุนายน 2563 เวลา 12:30 น. ]

 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลลำใหม่
ตำบลลำใหม่   อำเภอเมือง  จังหวัดยะลา 95160 
โทรศัพท์ 0 - 7336 - 3520,0 - 7325 - 2208 โทรสาร 0 - 7325 - 2208
Copyright © 2014 WWW.LUMMAI.GO.TH All right Reserved
.