ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
81 สรุปสถิติข้อมูลผู้มาใช้บริการข้อมูลข่าวสาร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (ไตรมาสที่ ๒) ดาวน์โหลดเอกสาร
56
08 เม.ย. 2564
82 สรุปสถิติผู้เข้าใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (ไตรมาสที่ ๒) ดาวน์โหลดเอกสาร
52
08 เม.ย. 2564
83 ประชาสัมพันธ์ ประกาศ อบต.ลำใหม่ เรื่อง งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่น ไตรมาสที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ดาวน์โหลดเอกสาร
40
07 เม.ย. 2564
84 ประชาสัมพันธ์ ประกาศ อบต.ลำใหม่ เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานในระยะเวลา ๖ เดือนแรก ของปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ดาวน์โหลดเอกสาร
41
07 เม.ย. 2564
85 ประชาสัมพันธ์ ประกาศ อบต.ลำใหม่ เรื่อง ผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (ตุลาคม ๒๕๖๓ – มีนาคม ๒๕๖๔) ดาวน์โหลดเอกสาร
47
05 เม.ย. 2564
86 ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ดาวน์โหลดเอกสาร
45
02 เม.ย. 2564
87 ประชาสัมพันธ์ รายงานผลการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ๒๕๖๔ ( ๖ เดือน) ดาวน์โหลดเอกสาร
42
02 เม.ย. 2564
88 ประชาสัมพันธ์ ประกาศ อบต.ลำใหม่ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ของ อบต.ลำใหม่ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ประจำเดือนมีนาคม) ดาวน์โหลดเอกสาร
49
02 เม.ย. 2564
89 ประชาสัมพันธ์ ประกาศ อบต.ลำใหม่ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ครั้งที่ ๒ ดาวน์โหลดเอกสาร
43
01 เม.ย. 2564
90 รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนของ อบต.ลำใหม่ ไตรมาสที่ 2 (มกราคม-มีนาคม 2564) ดาวน์โหลดเอกสาร
45
01 เม.ย. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| 9 |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55