ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
71 ประชาสัมพันธ์ ประกาศศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก ฉบับที่ ๑ (๕๙/๒๕๖๔) เรื่อง ฝนตกหนักบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง (มีผลกระทบวันที่ ๒๙-๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๔) ดาวน์โหลดเอกสาร
106
28 ธ.ค. 2564
72 เอกสารประชาสัมพันธ์ เรื่อง “ขับขี่ปลอดภัย ใส่ใจกฎจราจร” ดาวน์โหลดเอกสาร
96
27 ธ.ค. 2564
73 ประชาสัมพันธ์ ประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยา เรื่อง ฝนตกหนักและคลื่นลมแรงบริเวณภาคใต้ตอนล่าง (มีผลกระทบตั้งแต่วันที่ ๑๖–๑๘ ธันวาคม ๑๕๖๔) ฉบับที่ ๔ (๒๑๙/๒๕๖๔) ดาวน์โหลดเอกสาร
106
16 ธ.ค. 2564
74 ประชาสัมพันธ์ ประกาศ อบต.ลำใหม่ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือนธันวาคม ครั้งที่ ๑ ดาวน์โหลดเอกสาร
102
16 ธ.ค. 2564
75 ประชาสัมพันธ์ ประกาศ อบต.ลำใหม่ เรื่อง ยกย่องผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการ ฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ดาวน์โหลดเอกสาร
18
16 ธ.ค. 2564
76 ประชาสัมพันธ์ ประกาศ อบต.ลำใหม่ เรื่อง การให้บริการน้ำประปาของ อบต.ลำใหม่ สำหรับผู้ใช้น้ำประปา หมู่ที่ ๓ (บ้านต้นยอ, บ้านป่าพ้อ) ดาวน์โหลดเอกสาร
108
30 พ.ย. 2564
77 ประชาสัมพันธ์ ประกาศ อบต.ลำใหม่ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือนพฤศจิกายน ครั้งที่ ๒ ดาวน์โหลดเอกสาร
99
30 พ.ย. 2564
78 รายงานการประเมินองค์ประประกอบของการควบคุมภายใน ระดับองค์กร ตาม แบบ ปค.๔ และ แบบ ปค.5 ของ อบต.ลำใหม่ ดาวน์โหลดเอกสาร
103
30 พ.ย. 2564
79 ประชาสัมพันธ์ ประกาศ อบต.ลำใหม่ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ของ อบต.ลำใหม่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (จำนวน ๑๑ ราย) ดาวน์โหลดเอกสาร
85
30 พ.ย. 2564
80 ประชาสัมพันธ์ ประกาศ อบต.ลำใหม่ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการ ของ อบต.ลำใหม่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (รายใหม่) ดาวน์โหลดเอกสาร
86
30 พ.ย. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| 8 |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68