ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
71 ประชาสัมพันธ์ ประกาศ อบต.ลำใหม่ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือนสิงหาคม ครั้งที่ ๒ ดาวน์โหลดเอกสาร
52
31 ส.ค. 2564
72 แจ้งผลการพิจารณาอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร (นางสาวลีซา สาบา) ดาวน์โหลดเอกสาร
47
30 ส.ค. 2564
73 แจ้งผลการพิจารณาอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร (นางสาวโสภา กะยีมะ) ดาวน์โหลดเอกสาร
49
30 ส.ค. 2564
74 ประชาสัมพันธ์ เรื่อง เตรียมตัวให้พร้อมเป็นผู้สูงอายุคุณภาพ จาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ดาวน์โหลดเอกสาร
87
17 ส.ค. 2564
75 แจ้งผลการพิจารณาอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร (นางสาวมัณฑณี ดือราแม) ดาวน์โหลดเอกสาร
78
17 ส.ค. 2564
76 ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การงดจ่ายน้ำประปาหมู่บ้าน ของ อบต.ลำใหม่ เป็นการชั่วคราว ในวันอังคาร ที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๔
102
16 ส.ค. 2564
77 ประชาสัมพันธ์ ประกาศ อบต.ลำใหม่ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือนสิงหาคม ครั้งที่ ๑ ดาวน์โหลดเอกสาร
81
16 ส.ค. 2564
78 สรุปผลประเมินการจัดบริการสาธารณะ ดาวน์โหลดเอกสาร
93
13 ส.ค. 2564
79 แจ้งผลการพิจารณาอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร (นายเชษฐชนะ ศรีทอง) ดาวน์โหลดเอกสาร
74
13 ส.ค. 2564
80 ประชาสัมพันธ์ ประกาศ อบต.ลำใหม่ เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ครั้งที่ ๕) ดาวน์โหลดเอกสาร
43
10 ส.ค. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| 8 |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60