ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
651 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำใหม่ เรื่อง " บัญชีรายชื่อผู้ได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ฯ" ม.๕ ดาวน์โหลดเอกสาร
436
07 ต.ค. 2554
652 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำใหม่ เรื่อง " บัญชีรายชื่อผู้ได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ฯ" ม.๖ ดาวน์โหลดเอกสาร
340
07 ต.ค. 2554
653 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำใหม่ เรื่อง " บัญชีรายชื่อผู้ได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ฯ" ม.๗ ดาวน์โหลดเอกสาร
438
07 ต.ค. 2554
654 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำใหม่ เรื่อง " บัญชีรายชื่อผู้ได้รับเงินเบี้ยยังชีพความพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕" ดาวน์โหลดเอกสาร
441
07 ต.ค. 2554
655 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำใหม่ เรื่อง " บัญชีรายชื่อผู้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขาดคุณสมบัติตามข้อ ๑๔ (๒) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕" ดาวน์โหลดเอกสาร
456
07 ต.ค. 2554
656 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำใหม่ เรื่อง "การใช้แผนอัตรากำลัง ๓ ปี พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗" ดาวน์โหลดเอกสาร
495
26 ก.ย. 2554
657 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำใหม่ เรื่อง "กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การคุ้มครอง การส่งเสริม และการสนับสนุนแก่ผู้สูงอายุในส่วนที่เกี่ยวข้องกับองค์การบริหารส่วนตำบลลำใหม่ พ.ศ.๒๕๕๔" ดาวน์โหลดเอกสาร
643
15 ก.ย. 2554
658 ผลการคัดเลือกครูสอนดีระดับท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
823
23 ส.ค. 2554
659 ขอเชิญชำระภาษีประจำปี ๒๕๕๔ ดาวน์โหลดเอกสาร
327
01 ม.ค. 2554
660 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำใหม่ เรื่อง "การตรวจสอบพัสดุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๓" ดาวน์โหลดเอกสาร
770
26 ต.ค. 2553
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| 66 |67| |68