ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
601 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำใหม่ เรื่อง "รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบล เพื่อเปลี่ยนสายงานฯ" ดาวน์โหลดเอกสาร
300
23 ม.ค. 2557
602 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำใหม่ เรื่อง "รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบล เพื่อเปลี่ยนสายงาน ฯ"
258
23 ม.ค. 2557
603 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลลำใหม่เรื่อง "บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลลลำใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ ดาวน์โหลดเอกสาร
269
20 ธ.ค. 2556
604 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลลำใหม่ เรื่อง "บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการขององค์การบริหารส่วนตำบลลลำใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘" ดาวน์โหลดเอกสาร
234
20 ธ.ค. 2556
605 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำใหม่ เรื่อง "กำหนด วัน เวลา และสถานที่รับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินสวัสดิการเบี้ยความพิการ ฯ " ดาวน์โหลดเอกสาร
267
28 ต.ค. 2556
606 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำใหม่ เรื่อง "กำหนด วัน เวลา และสถานที่รับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ" ฯ ดาวน์โหลดเอกสาร
259
28 ต.ค. 2556
607 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำใหม่ เรื่อง "งบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่น ๆขององค์การบริหารส่วนตำบลลำใหม่ ประจำปี ๒๕๕๖" ดาวน์โหลดเอกสาร
266
28 ต.ค. 2556
608 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำใหม่ เรื่อง "การรับลงทะเบียนผู้พิการเพื่อรับเงินเบี้ยความพิการ ฯ" ดาวน์โหลดเอกสาร
309
08 ต.ค. 2556
609 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำใหม่ เรื่อง "การรับลงทะเบียนผู้สูงอายุ ฯ" ดาวน์โหลดเอกสาร
277
08 ต.ค. 2556
610 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำใหม่ เรื่อง "ประชาสัมพันธ์ศูนย์ช่วยเหลือสังคมฯ" ดาวน์โหลดเอกสาร
299
04 ต.ค. 2556
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| 61 |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68