ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
51 ประชาสัมพันธ์ ประกาศ อบต.ลำใหม่ เรื่อง การมอบหมายอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติราชการแทน ดาวน์โหลดเอกสาร
103
11 ม.ค. 2565
52 ประชาสัมพันธ์ ประกาศ อบต.ลำใหม่ เรื่อง แผนการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ไตรมาสที่ ๒) ดาวน์โหลดเอกสาร
81
11 ม.ค. 2565
53 ประชาสัมพันธ์ รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ดาวน์โหลดเอกสาร
90
10 ม.ค. 2565
54 ประชาสัมพันธ์ การรับสมัคร เข้าร่วมฝึกอบรม “โครงการพัฒนาสตรีด้านทักษะการอ่านอัลกุรอ่านที่ถูกต้อง” ดาวน์โหลดเอกสาร
120
10 ม.ค. 2565
55 ประชาสัมพันธ์ ประกาศเจตนารมณ์ เรื่อง “สุจริต โปร่งใส จังหวัดยะลาใสสะอาด ๒๕๖๕” ฯ ดาวน์โหลดเอกสาร
78
10 ม.ค. 2565
56 ประชาสัมพันธ์ ประกาศ อบต.ลำใหม่ เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ดาวน์โหลดเอกสาร
70
10 ม.ค. 2565
57 ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การงดจ่ายน้ำประปาหมู่บ้าน ของ อบต.ลำใหม่ เป็นการชั่วคราว ในวันจันทร์ ที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๕ ดาวน์โหลดเอกสาร
90
07 ม.ค. 2565
58 ประชาสัมพันธ์ ประกาศ อบต.ลำใหม่ เรื่อง เจตจำนงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตอย่างมีคุณธรรมและโปร่งใส ดาวน์โหลดเอกสาร
78
07 ม.ค. 2565
59 ประชาสัมพันธ์ มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖๕ ดาวน์โหลดเอกสาร
69
07 ม.ค. 2565
60 ประชาสัมพันธ์ การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ดาวน์โหลดเอกสาร
71
07 ม.ค. 2565
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| 6 |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68