ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
581 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำใหม่ เรื่อง "รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบล เพื่อเปลี่ยนสายงานฯ" ดาวน์โหลดเอกสาร
291
23 ม.ค. 2557
582 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำใหม่ เรื่อง "รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบล เพื่อเปลี่ยนสายงาน ฯ"
242
23 ม.ค. 2557
583 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลลำใหม่เรื่อง "บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลลลำใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ ดาวน์โหลดเอกสาร
257
20 ธ.ค. 2556
584 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลลำใหม่ เรื่อง "บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการขององค์การบริหารส่วนตำบลลลำใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘" ดาวน์โหลดเอกสาร
223
20 ธ.ค. 2556
585 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำใหม่ เรื่อง "กำหนด วัน เวลา และสถานที่รับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินสวัสดิการเบี้ยความพิการ ฯ " ดาวน์โหลดเอกสาร
257
28 ต.ค. 2556
586 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำใหม่ เรื่อง "กำหนด วัน เวลา และสถานที่รับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ" ฯ ดาวน์โหลดเอกสาร
247
28 ต.ค. 2556
587 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำใหม่ เรื่อง "งบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่น ๆขององค์การบริหารส่วนตำบลลำใหม่ ประจำปี ๒๕๕๖" ดาวน์โหลดเอกสาร
255
28 ต.ค. 2556
588 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำใหม่ เรื่อง "การรับลงทะเบียนผู้พิการเพื่อรับเงินเบี้ยความพิการ ฯ" ดาวน์โหลดเอกสาร
298
08 ต.ค. 2556
589 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำใหม่ เรื่อง "การรับลงทะเบียนผู้สูงอายุ ฯ" ดาวน์โหลดเอกสาร
268
08 ต.ค. 2556
590 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำใหม่ เรื่อง "ประชาสัมพันธ์ศูนย์ช่วยเหลือสังคมฯ" ดาวน์โหลดเอกสาร
289
04 ต.ค. 2556
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| 59 |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66