ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
541 ประกาศ อบต.ลำใหม่ เรื่อง จัดทำแผนพัสดุประจำปี และแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปี พ.ศ.2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
146
05 ต.ค. 2560
542 ประชาสัมพันธ์ ประกาศ เรื่อง เจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต ของ อบต.ลำใหม่
129
02 ต.ค. 2560
543 ประชาสัมพันธ์ เรื่อง แนวทางการปฏิบัติแนบท้ายตามประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต
127
02 ต.ค. 2560
544 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำใหม่ เรื่อง การใช้แผนอัตรากำลัง ๓ ปี ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๓ องค์การบริหารส่วนตำบลลำใหม่ ดาวน์โหลดเอกสาร
131
29 ก.ย. 2560
545 ประชาสัมพันธ์ ประกาศ อบต.ลำใหม่ เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาการศึกษาสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) ดาวน์โหลดเอกสาร
150
15 ส.ค. 2560
546 การเปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายริมคลองปอเยาะ หมู่ที่ 4 ดาวน์โหลดเอกสาร
138
01 ส.ค. 2560
547 การเปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านอดุลนา หมู่ที่ 4 ดาวน์โหลดเอกสาร
137
31 ก.ค. 2560
548 การเปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายริมคลองบ้านลูกา-บ้านบาโงฮารอ หมู่ที่ 5 ดาวน์โหลดเอกสาร
164
31 ก.ค. 2560
549 การเปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายกลางหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 ดาวน์โหลดเอกสาร
140
31 ก.ค. 2560
550 การจัดการองค์ความรู้ในองค์การบริหารส่วนตำบลลำใหม่ ดาวน์โหลดเอกสาร
161
05 มิ.ย. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| 55 |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66