ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
541 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำใหม่ เรื่อง " บัญชีรายชื่อผู้ได้รับเงินเบี้ยยังชีพความพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕" ดาวน์โหลดเอกสาร
364
07 ต.ค. 2554
542 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำใหม่ เรื่อง " บัญชีรายชื่อผู้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขาดคุณสมบัติตามข้อ ๑๔ (๒) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕" ดาวน์โหลดเอกสาร
379
07 ต.ค. 2554
543 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำใหม่ เรื่อง "การใช้แผนอัตรากำลัง ๓ ปี พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗" ดาวน์โหลดเอกสาร
419
26 ก.ย. 2554
544 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำใหม่ เรื่อง "กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การคุ้มครอง การส่งเสริม และการสนับสนุนแก่ผู้สูงอายุในส่วนที่เกี่ยวข้องกับองค์การบริหารส่วนตำบลลำใหม่ พ.ศ.๒๕๕๔" ดาวน์โหลดเอกสาร
563
15 ก.ย. 2554
545 ผลการคัดเลือกครูสอนดีระดับท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
745
23 ส.ค. 2554
546 ขอเชิญชำระภาษีประจำปี ๒๕๕๔ ดาวน์โหลดเอกสาร
255
01 ม.ค. 2554
547 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำใหม่ เรื่อง "การตรวจสอบพัสดุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๓" ดาวน์โหลดเอกสาร
690
26 ต.ค. 2553
548 การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ดาวน์โหลดเอกสาร
604
22 ต.ค. 2553
549 การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินสวัสดิการเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ดาวน์โหลดเอกสาร
426
22 ต.ค. 2553
550 ประกาศ งบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่น ๆ ประจำปี ๒๕๕๓ ดาวน์โหลดเอกสาร
684
22 ต.ค. 2553
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| 55 |56