ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
531 ประกาศ อบต.ลำใหม่ เรื่อง นโยบายการบริหารความเสี่ยงและดำเนินการตามมาตรการควบคุมภายใน ดาวน์โหลดเอกสาร
171
04 ม.ค. 2561
532 ประชาสัมพันธ์ ประกาศ อบต.ลำใหม่ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงาน ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
193
03 ม.ค. 2561
533 กำหนดยื่นแบบชำระภาษีประจำปี ๒๕๖๑ ดาวน์โหลดเอกสาร
149
18 ธ.ค. 2560
534 องค์การบริหารส่วนตำบลลำใหม่ได้จัดตั้ง “ที่อ่านหนังสือท้องถิ่น รักการอ่าน” ดาวน์โหลดเอกสาร
179
29 พ.ย. 2560
535 ขอความอนุเคราะห์หนังสือเพื่อบริจาคให้แก่ที่อ่านหนังสือ "ที่อ่านหนังสือท้องถิ่น รักการอ่าน"
158
29 พ.ย. 2560
536 ประกาศงบแสดงฐานะการเงิน ประจำปี ๒๕๖๐ ดาวน์โหลดเอกสาร
216
08 พ.ย. 2560
537 ประชาสัมพันธ์ แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๓ ดาวน์โหลดเอกสาร
126
30 ต.ค. 2560
538 ข้อบัญญัติงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ดาวน์โหลดเอกสาร
165
27 ต.ค. 2560
539 ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ดาวน์โหลดเอกสาร
201
17 ต.ค. 2560
540 ประกาศ อบต.ลำใหม่ ผลการติดตามฯ ประจำปี 2560 ครั้งที่ 2 (เมษายน - กันยายน 2560) ดาวน์โหลดเอกสาร
119
17 ต.ค. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| 54 |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66