ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
521 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำใหม่ เรื่อง " บัญชีรายชื่อผู้ได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ฯ" ม.๕ ดาวน์โหลดเอกสาร
344
07 ต.ค. 2554
522 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำใหม่ เรื่อง " บัญชีรายชื่อผู้ได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ฯ" ม.๖ ดาวน์โหลดเอกสาร
251
07 ต.ค. 2554
523 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำใหม่ เรื่อง " บัญชีรายชื่อผู้ได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ฯ" ม.๗ ดาวน์โหลดเอกสาร
345
07 ต.ค. 2554
524 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำใหม่ เรื่อง " บัญชีรายชื่อผู้ได้รับเงินเบี้ยยังชีพความพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕" ดาวน์โหลดเอกสาร
350
07 ต.ค. 2554
525 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำใหม่ เรื่อง " บัญชีรายชื่อผู้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขาดคุณสมบัติตามข้อ ๑๔ (๒) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕" ดาวน์โหลดเอกสาร
368
07 ต.ค. 2554
526 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำใหม่ เรื่อง "การใช้แผนอัตรากำลัง ๓ ปี พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗" ดาวน์โหลดเอกสาร
409
26 ก.ย. 2554
527 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำใหม่ เรื่อง "กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การคุ้มครอง การส่งเสริม และการสนับสนุนแก่ผู้สูงอายุในส่วนที่เกี่ยวข้องกับองค์การบริหารส่วนตำบลลำใหม่ พ.ศ.๒๕๕๔" ดาวน์โหลดเอกสาร
552
15 ก.ย. 2554
528 ผลการคัดเลือกครูสอนดีระดับท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
735
23 ส.ค. 2554
529 ขอเชิญชำระภาษีประจำปี ๒๕๕๔ ดาวน์โหลดเอกสาร
242
01 ม.ค. 2554
530 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำใหม่ เรื่อง "การตรวจสอบพัสดุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๓" ดาวน์โหลดเอกสาร
679
26 ต.ค. 2553
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| 53 |54| |55