ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
521 ประชาสัมพันธ์ คู่มือการจัดองค์ความรู้ในองค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ดาวน์โหลดเอกสาร
164
15 ม.ค. 2561
522 ประชาสัมพันธ์ แผนการจัดการความรู้ อบต.ลำใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ดาวน์โหลดเอกสาร
162
15 ม.ค. 2561
523 ประชาสัมพันธ์ การจำแนกความรู้ที่จำเป็นต่อการผลักดันความสำเร็จขององค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ดาวน์โหลดเอกสาร
162
15 ม.ค. 2561
524 ขอความอนุเคราะห์หนังสือเพื่อบริจาคให้แก่ที่อ่านหนังสือ อบต.ลำใหม่
140
10 ม.ค. 2561
525 องค์การบริหารส่วนตำบลลำใหม่ได้จัดตั้ง “ที่อ่านหนังสือท้องถิ่น รักการอ่าน” ดาวน์โหลดเอกสาร
154
10 ม.ค. 2561
526 ประกาศ อบต.ลำใหม่ เรื่อง แผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต ดาวน์โหลดเอกสาร
151
09 ม.ค. 2561
527 ประกาศ อบต.ลำใหม่ เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ดาวน์โหลดเอกสาร
151
04 ม.ค. 2561
528 ประกาศ อบต.ลำใหม่ เรื่อง การกำหนดนโยบายด้านคุณธรรม จริยธรรม ดาวน์โหลดเอกสาร
617
04 ม.ค. 2561
529 ประกาศ อบต.ลำใหม่ เรื่อง จรรยาพนักงานส่วนตำบลขององค์การบริหารส่วนตำบลลำใหม่ ดาวน์โหลดเอกสาร
157
04 ม.ค. 2561
530 ประกาศ อบต.ลำใหม่ เรื่อง นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ดาวน์โหลดเอกสาร
157
04 ม.ค. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| 53 |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66