ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
511 จุดให้บริการอินเตอร์เน็ตไร้สาย (Wi-Fi) ของ อบต.ลำใหม่
226
12 ต.ค. 2561
512 ประกาศ อบต.ลำใหม่ เรื่องการรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิ์รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ดาวน์โหลดเอกสาร
172
11 ต.ค. 2561
513 ประกาศ อบต.ลำใหม่ เรื่องการรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิ์รับเงินเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ดาวน์โหลดเอกสาร
181
10 ต.ค. 2561
514 ประชาสัมพันธ์ ประกาศ อบต.ลำใหม่ เรื่อง เรื่อง มาตรการให้ผู้ส่วนได้ส่วนเสียได้มีส่วนร่วม พ.ศ. ๒๕๖๑ ดาวน์โหลดเอกสาร
216
09 ต.ค. 2561
515 ประชาสัมพันธ์ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
175
08 ต.ค. 2561
516 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ดาวน์โหลดเอกสาร
198
08 ต.ค. 2561
517 ประชาสัมพันธ์ ประกาศ อบต.ลำใหม่ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ดาวน์โหลดเอกสาร
144
01 ต.ค. 2561
518 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำใหม่ เรื่อง การใช้แผนอัตรากำลัง ๓ ปี ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๓ องค์การบริหารส่วนตำบลลำใหม่ (ปรับปรุงครั้งที่ ๑/๒๕๖๒) ดาวน์โหลดเอกสาร
146
26 ก.ย. 2561
519 แผ่นพับประชาสัมพันธ์ประหยัดพลังงาน ดาวน์โหลดเอกสาร
157
04 ก.ค. 2561
520 องค์การบริหารส่วนตำบลลำใหม่ ขอประชาสัมพันธ์ ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นตำบลลำใหม่ ดาวน์โหลดเอกสาร
166
21 มิ.ย. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| 52 |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68