ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
511 ประกาศ อบต.ลำใหม่ เรื่อง การกำหนดโครงสร้างส่วนราชการฯ ดาวน์โหลดเอกสาร
128
04 เม.ย. 2559
512 ประกาศ อบต.ลำใหม่ เรื่อง แผนอัตรากำลัง ๓ ปี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘-๒๕๖๐ ดาวน์โหลดเอกสาร
134
04 เม.ย. 2559
513 ฐานข้อมูลปราชญ์ชาวบ้าน ภูมิปัญญาท้องถิ่นตำบลลำใหม่ ดาวน์โหลดเอกสาร
180
25 ก.พ. 2559
514 ประกาศการจัดเก็บภาษี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ดาวน์โหลดเอกสาร
77
18 ก.พ. 2559
515 จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ดาวน์โหลดเอกสาร
264
26 ธ.ค. 2557
516 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำใหม่ เรื่อง "งบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่น ๆขององค์การบริหารส่วนตำบลลำใหม่ ประจำปี ๒๕๕๗" ดาวน์โหลดเอกสาร
253
15 ต.ค. 2557
517 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำใหม่ "เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบล ฯ" ดาวน์โหลดเอกสาร
451
02 พ.ค. 2557
518 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำใหม่ เรื่อง "รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบล เพื่อเปลี่ยนสายงาน ในสายงานผู้ปฏิบัติเป็นสายงานผู้บริหาร ในตำแหน่งนักบริหารงานทั่วไป ระดับ ๖ ฯ" ดาวน์โหลดเอกสาร
411
25 ก.พ. 2557
519 ขอเชิญชำระภาษีประจำปี ๒๕๕๗
373
14 ก.พ. 2557
520 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำใหม่ เรื่อง "การใช้แผนอัตรากำลังพนักงานจ้าง ๔ ปี พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๕๙ ฉบับปรับปรุงครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗" ดาวน์โหลดเอกสาร
260
29 ม.ค. 2557
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| 52 |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60