ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
491 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำใหม่ เรื่อง "การรับสมัครเข้าร่วมโครงการร้อยรวมคน ๓ วัย สานสายใยรักแห่งครอบครัว" ดาวน์โหลดเอกสาร
281
14 มิ.ย. 2556
492 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำใหม่ เรื่อง "ประชาสัมพันธ์โครงการการจัดตั้งกลุ่มอาชีพให้กับเยาวชนสันติสุข จังหวัดชายแดนภาคใต้" ดาวน์โหลดเอกสาร
236
13 มิ.ย. 2556
493 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำใหม่ เรื่อง "ประชาสัมพันธ์โครงการสูงวัยอย่างมีคุณค่า (วันผู้สูงอายุ) ดาวน์โหลดเอกสาร
186
10 เม.ย. 2556
494 ประชาสัมพันธ์การจัดงานเมาลิดสัมพันธ์ตำบลลำใหม่ ดาวน์โหลดเอกสาร
132
19 ก.พ. 2556
495 ขอเชิญชำระภาษีประจำปี ๒๕๕๖
165
10 ก.พ. 2556
496 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำใหม่ เรื่อง "กำหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลลำใหม่" ดาวน์โหลดเอกสาร
269
25 ม.ค. 2556
497 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำใหม่ เรื่อง "บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลลำใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗" ดาวน์โหลดเอกสาร
358
14 ธ.ค. 2555
498 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำใหม่ เรื่อง "บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการขององค์การบริหารส่วนตำบลลำใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗" ดาวน์โหลดเอกสาร
282
14 ธ.ค. 2555
499 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำใหม่ เรื่อง "งบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่น ๆขององค์การบริหารส่วนตำบลลำใหม่ ประจำปี ๒๕๕๕" ดาวน์โหลดเอกสาร
362
24 ต.ค. 2555
500 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและคนพิการประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ดาวน์โหลดเอกสาร
205
24 ต.ค. 2555
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| 50 |51| |52| |53| |54| |55