ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
41 ประชาสัมพันธ์ ประกาศ อบต.ลำใหม่ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างฯ ประจำไตรมาสที่ ๑ (ตุลาคม ๒๕๖๔-ธันวาคม ๒๕๖๔) ดาวน์โหลดเอกสาร
85
17 ม.ค. 2565
42 ประชาสัมพันธ์ การรับสมัคร เข้าร่วมฝึกอบรม “ โครงการส่งเสริมอาชีพอาหารไทย ” ดาวน์โหลดเอกสาร
92
17 ม.ค. 2565
43 ประชาสัมพันธ์ การรับสมัคร เข้าร่วมฝึกอบรม “ โครงการส่งเสริมอาชีพขนมไทย ” ดาวน์โหลดเอกสาร
82
17 ม.ค. 2565
44 ประชาสัมพันธ์ โครงการคลินิกข้อมูลข่าวสารเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ดาวน์โหลดเอกสาร
72
17 ม.ค. 2565
45 รายงานผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ดาวน์โหลดเอกสาร
6
17 ม.ค. 2565
46 ประชาสัมพันธ์ ประกาศ อบต.ลำใหม่ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน มกราคม ครั้งที่ ๑ ดาวน์โหลดเอกสาร
73
14 ม.ค. 2565
47 แจ้งผลการพิจารณาอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร (นายมะหะมุ หะยีสะมะแอ) ดาวน์โหลดเอกสาร
79
11 ม.ค. 2565
48 ประชาสัมพันธ์ การรับสมัคร เข้าร่วมฝึกอบรม “โครงการพัฒนาผู้สูงอายุด้านทักษะการอ่านอัลกุรอ่านที่ถูกต้อง” ดาวน์โหลดเอกสาร
106
11 ม.ค. 2565
49 ประชาสัมพันธ์ ประกาศ อบต.ลำใหม่ เรื่อง การมอบหมายอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติราชการแทน ดาวน์โหลดเอกสาร
91
11 ม.ค. 2565
50 ประชาสัมพันธ์ ประกาศ อบต.ลำใหม่ เรื่อง แผนการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ไตรมาสที่ ๒) ดาวน์โหลดเอกสาร
75
11 ม.ค. 2565
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| 5 |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66