ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
41 แจ้งผลการพิจารณาอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร (นางสาวมัณฑณี ดือราแม) ดาวน์โหลดเอกสาร
61
17 ส.ค. 2564
42 ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การงดจ่ายน้ำประปาหมู่บ้าน ของ อบต.ลำใหม่ เป็นการชั่วคราว ในวันอังคาร ที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๔
84
16 ส.ค. 2564
43 ประชาสัมพันธ์ ประกาศ อบต.ลำใหม่ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือนสิงหาคม ครั้งที่ ๑ ดาวน์โหลดเอกสาร
66
16 ส.ค. 2564
44 สรุปผลประเมินการจัดบริการสาธารณะ ดาวน์โหลดเอกสาร
78
13 ส.ค. 2564
45 แจ้งผลการพิจารณาอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร (นายเชษฐชนะ ศรีทอง) ดาวน์โหลดเอกสาร
62
13 ส.ค. 2564
46 ประชาสัมพันธ์ ประกาศ อบต.ลำใหม่ เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ครั้งที่ ๕) ดาวน์โหลดเอกสาร
22
10 ส.ค. 2564
47 ประชาสัมพันธ์ การเปลี่ยนแปลงบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเบี้ยความพิการ ที่รับผ่านบัญชีเงินฝากธนชาต ดาวน์โหลดเอกสาร
52
09 ส.ค. 2564
48 ประชาสัมพันธ์ QR Code ไฟล์สื่อเสียงความรู้กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม ดาวน์โหลดเอกสาร
36
04 ส.ค. 2564
49 แจ้งประชาสัมพันธ์ รถบรรทุกขยะขององค์การบริหารส่วนตำบลใหม่ ได้เกิดการชำรุดเสียหายใช้การไม่ได้
39
03 ส.ค. 2564
50 อบต.ลำใหม่ เชิญชวนชาวลำใหม่ ฉีดวัคซีนป้องกัน โควิด-19
37
03 ส.ค. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| 5 |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56