ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
481 ประกาศ อบต.ลำใหม่ ผลการติดตามฯ ประจำปี 2560 ครั้งที่ 2 (เมษายน - กันยายน 2560) ดาวน์โหลดเอกสาร
67
17 ต.ค. 2560
482 ประกาศ อบต.ลำใหม่ เรื่อง จัดทำแผนพัสดุประจำปี และแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปี พ.ศ.2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
95
05 ต.ค. 2560
483 ประชาสัมพันธ์ ประกาศ เรื่อง เจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต ของ อบต.ลำใหม่
75
02 ต.ค. 2560
484 ประชาสัมพันธ์ เรื่อง แนวทางการปฏิบัติแนบท้ายตามประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต
74
02 ต.ค. 2560
485 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำใหม่ เรื่อง การใช้แผนอัตรากำลัง ๓ ปี ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๓ องค์การบริหารส่วนตำบลลำใหม่ ดาวน์โหลดเอกสาร
75
29 ก.ย. 2560
486 ประชาสัมพันธ์ ประกาศ อบต.ลำใหม่ เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาการศึกษาสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) ดาวน์โหลดเอกสาร
99
15 ส.ค. 2560
487 การเปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายริมคลองปอเยาะ หมู่ที่ 4 ดาวน์โหลดเอกสาร
87
01 ส.ค. 2560
488 การเปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านอดุลนา หมู่ที่ 4 ดาวน์โหลดเอกสาร
89
31 ก.ค. 2560
489 การเปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายริมคลองบ้านลูกา-บ้านบาโงฮารอ หมู่ที่ 5 ดาวน์โหลดเอกสาร
110
31 ก.ค. 2560
490 การเปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายกลางหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 ดาวน์โหลดเอกสาร
88
31 ก.ค. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| 49 |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60