ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
471 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำใหม่ เรื่อง "รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบล เพื่อเปลี่ยนสายงานฯ" ดาวน์โหลดเอกสาร
207
23 ม.ค. 2557
472 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำใหม่ เรื่อง "รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบล เพื่อเปลี่ยนสายงาน ฯ"
166
23 ม.ค. 2557
473 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลลำใหม่เรื่อง "บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลลลำใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ ดาวน์โหลดเอกสาร
182
20 ธ.ค. 2556
474 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลลำใหม่ เรื่อง "บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการขององค์การบริหารส่วนตำบลลลำใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘" ดาวน์โหลดเอกสาร
148
20 ธ.ค. 2556
475 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำใหม่ เรื่อง "กำหนด วัน เวลา และสถานที่รับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินสวัสดิการเบี้ยความพิการ ฯ " ดาวน์โหลดเอกสาร
184
28 ต.ค. 2556
476 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำใหม่ เรื่อง "กำหนด วัน เวลา และสถานที่รับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ" ฯ ดาวน์โหลดเอกสาร
174
28 ต.ค. 2556
477 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำใหม่ เรื่อง "งบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่น ๆขององค์การบริหารส่วนตำบลลำใหม่ ประจำปี ๒๕๕๖" ดาวน์โหลดเอกสาร
180
28 ต.ค. 2556
478 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำใหม่ เรื่อง "การรับลงทะเบียนผู้พิการเพื่อรับเงินเบี้ยความพิการ ฯ" ดาวน์โหลดเอกสาร
224
08 ต.ค. 2556
479 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำใหม่ เรื่อง "การรับลงทะเบียนผู้สูงอายุ ฯ" ดาวน์โหลดเอกสาร
194
08 ต.ค. 2556
480 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำใหม่ เรื่อง "ประชาสัมพันธ์ศูนย์ช่วยเหลือสังคมฯ" ดาวน์โหลดเอกสาร
217
04 ต.ค. 2556
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| 48 |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55