ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
471 ประกาศ อบต.ลำใหม่ เรื่อง นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ดาวน์โหลดเอกสาร
108
04 ม.ค. 2561
472 ประกาศ อบต.ลำใหม่ เรื่อง นโยบายการบริหารความเสี่ยงและดำเนินการตามมาตรการควบคุมภายใน ดาวน์โหลดเอกสาร
120
04 ม.ค. 2561
473 ประชาสัมพันธ์ ประกาศ อบต.ลำใหม่ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงาน ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
142
03 ม.ค. 2561
474 กำหนดยื่นแบบชำระภาษีประจำปี ๒๕๖๑ ดาวน์โหลดเอกสาร
99
18 ธ.ค. 2560
475 องค์การบริหารส่วนตำบลลำใหม่ได้จัดตั้ง “ที่อ่านหนังสือท้องถิ่น รักการอ่าน” ดาวน์โหลดเอกสาร
125
29 พ.ย. 2560
476 ขอความอนุเคราะห์หนังสือเพื่อบริจาคให้แก่ที่อ่านหนังสือ "ที่อ่านหนังสือท้องถิ่น รักการอ่าน"
107
29 พ.ย. 2560
477 ประกาศงบแสดงฐานะการเงิน ประจำปี ๒๕๖๐ ดาวน์โหลดเอกสาร
162
08 พ.ย. 2560
478 ประชาสัมพันธ์ แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๓ ดาวน์โหลดเอกสาร
79
30 ต.ค. 2560
479 ข้อบัญญัติงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ดาวน์โหลดเอกสาร
111
27 ต.ค. 2560
480 ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ดาวน์โหลดเอกสาร
145
17 ต.ค. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| 48 |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60