ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
461 จดหมายข่าว อบต.ลำใหม่ ดาวน์โหลดเอกสาร
161
19 ม.ค. 2561
462 ประชาสัมพันธ์ คู่มือการจัดองค์ความรู้ในองค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ดาวน์โหลดเอกสาร
110
15 ม.ค. 2561
463 ประชาสัมพันธ์ แผนการจัดการความรู้ อบต.ลำใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ดาวน์โหลดเอกสาร
106
15 ม.ค. 2561
464 ประชาสัมพันธ์ การจำแนกความรู้ที่จำเป็นต่อการผลักดันความสำเร็จขององค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ดาวน์โหลดเอกสาร
107
15 ม.ค. 2561
465 ขอความอนุเคราะห์หนังสือเพื่อบริจาคให้แก่ที่อ่านหนังสือ อบต.ลำใหม่
87
10 ม.ค. 2561
466 องค์การบริหารส่วนตำบลลำใหม่ได้จัดตั้ง “ที่อ่านหนังสือท้องถิ่น รักการอ่าน” ดาวน์โหลดเอกสาร
98
10 ม.ค. 2561
467 ประกาศ อบต.ลำใหม่ เรื่อง แผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต ดาวน์โหลดเอกสาร
102
09 ม.ค. 2561
468 ประกาศ อบต.ลำใหม่ เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ดาวน์โหลดเอกสาร
99
04 ม.ค. 2561
469 ประกาศ อบต.ลำใหม่ เรื่อง การกำหนดนโยบายด้านคุณธรรม จริยธรรม ดาวน์โหลดเอกสาร
567
04 ม.ค. 2561
470 ประกาศ อบต.ลำใหม่ เรื่อง จรรยาพนักงานส่วนตำบลขององค์การบริหารส่วนตำบลลำใหม่ ดาวน์โหลดเอกสาร
106
04 ม.ค. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| 47 |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60