ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
461 ประกาศ อบต.ลำใหม่ เรื่อง แผนอัตรากำลัง ๓ ปี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘-๒๕๖๐ ดาวน์โหลดเอกสาร
111
04 เม.ย. 2559
462 ฐานข้อมูลปราชญ์ชาวบ้าน ภูมิปัญญาท้องถิ่นตำบลลำใหม่ ดาวน์โหลดเอกสาร
157
25 ก.พ. 2559
463 ประกาศการจัดเก็บภาษี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ดาวน์โหลดเอกสาร
52
18 ก.พ. 2559
464 จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ดาวน์โหลดเอกสาร
243
26 ธ.ค. 2557
465 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำใหม่ เรื่อง "งบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่น ๆขององค์การบริหารส่วนตำบลลำใหม่ ประจำปี ๒๕๕๗" ดาวน์โหลดเอกสาร
231
15 ต.ค. 2557
466 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำใหม่ "เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบล ฯ" ดาวน์โหลดเอกสาร
428
02 พ.ค. 2557
467 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำใหม่ เรื่อง "รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบล เพื่อเปลี่ยนสายงาน ในสายงานผู้ปฏิบัติเป็นสายงานผู้บริหาร ในตำแหน่งนักบริหารงานทั่วไป ระดับ ๖ ฯ" ดาวน์โหลดเอกสาร
388
25 ก.พ. 2557
468 ขอเชิญชำระภาษีประจำปี ๒๕๕๗
348
14 ก.พ. 2557
469 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำใหม่ เรื่อง "การใช้แผนอัตรากำลังพนักงานจ้าง ๔ ปี พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๕๙ ฉบับปรับปรุงครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗" ดาวน์โหลดเอกสาร
237
29 ม.ค. 2557
470 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำใหม่ เรื่อง "การใช้แผนอัตรากำลัง ๓ ปี พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗ ฉบับปรับปรุงครั้งที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗" ดาวน์โหลดเอกสาร
215
29 ม.ค. 2557
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| 47 |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55