ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
461 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๒ ดาวน์โหลดเอกสาร
271
10 พ.ค. 2562
462 ประชาสัมพันธ์ประกาศ อบต.ลำใหม่ เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบงบแสดงฐานะการเงินประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ของสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดยะลา ดาวน์โหลดเอกสาร
258
02 พ.ค. 2562
463 ประชาสัมพันธ์ ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ดาวน์โหลดเอกสาร
177
01 พ.ค. 2562
464 ประชาสัมพันธ์ ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) ดาวน์โหลดเอกสาร
192
01 พ.ค. 2562
465 ประชาสัมพันธ์ รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ ๒) ดาวน์โหลดเอกสาร
279
11 เม.ย. 2562
466 ประกาศงบแสดงฐานะการเงิน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑ ดาวน์โหลดเอกสาร
310
10 เม.ย. 2562
467 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๒ ดาวน์โหลดเอกสาร
275
10 เม.ย. 2562
468 ประชาสัมพันธ์ โครงการจัดซื้ออุปกรณ์กีฬาให้แก่หมู่บ้าน ประจำปี ๒๕๖๒ ดาวน์โหลดเอกสาร
260
10 เม.ย. 2562
469 ประกาศ อบต.ลำใหม่ เรื่อง นโยบายการบริหารความเสี่ยงและดำเนินการตามมาตรการควบคุมภายใน ดาวน์โหลดเอกสาร
186
04 เม.ย. 2562
470 ประชาสัมพันธ์ เอกสารประชาสัมพันธ์ เรื่อง ความรู้เกี่ยวกับยาและสารเสพติด ดาวน์โหลดเอกสาร
231
04 เม.ย. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| 47 |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68