ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
431 ประกาศ อบต.ลำใหม่ เรื่อง จัดทำแผนพัสดุประจำปี และแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปี พ.ศ.2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
72
05 ต.ค. 2560
432 ประชาสัมพันธ์ ประกาศ เรื่อง เจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต ของ อบต.ลำใหม่
53
02 ต.ค. 2560
433 ประชาสัมพันธ์ เรื่อง แนวทางการปฏิบัติแนบท้ายตามประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต
52
02 ต.ค. 2560
434 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำใหม่ เรื่อง การใช้แผนอัตรากำลัง ๓ ปี ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๓ องค์การบริหารส่วนตำบลลำใหม่ ดาวน์โหลดเอกสาร
52
29 ก.ย. 2560
435 ประชาสัมพันธ์ ประกาศ อบต.ลำใหม่ เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาการศึกษาสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) ดาวน์โหลดเอกสาร
76
15 ส.ค. 2560
436 การเปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายริมคลองปอเยาะ หมู่ที่ 4 ดาวน์โหลดเอกสาร
65
01 ส.ค. 2560
437 การเปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านอดุลนา หมู่ที่ 4 ดาวน์โหลดเอกสาร
66
31 ก.ค. 2560
438 การเปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายริมคลองบ้านลูกา-บ้านบาโงฮารอ หมู่ที่ 5 ดาวน์โหลดเอกสาร
84
31 ก.ค. 2560
439 การเปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายกลางหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 ดาวน์โหลดเอกสาร
66
31 ก.ค. 2560
440 การจัดการองค์ความรู้ในองค์การบริหารส่วนตำบลลำใหม่ ดาวน์โหลดเอกสาร
84
05 มิ.ย. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| 44 |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55