ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
421 ประชาสัมพันธ์ ประกาศ อบต.ลำใหม่ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงาน ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
161
19 พ.ย. 2561
422 ประชาสัมพันธ์ รายงานผลการดำเนินงาน การนำแผนไปปฏิบัติระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ดาวน์โหลดเอกสาร
111
14 พ.ย. 2561
423 ประชาสัมพันธ์ รายงานผลการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมฯ ประจำปีงบประมาณ 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
166
14 พ.ย. 2561
424 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำใหม่ เรื่อง "ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)" ดาวน์โหลดเอกสาร
172
08 พ.ย. 2561
425 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๑ ดาวน์โหลดเอกสาร
177
05 พ.ย. 2561
426 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำใหม่ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
180
01 พ.ย. 2561
427 แผ่นพ้บประชาสัมพันธ์ เรื่อง การรักษาวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
156
01 พ.ย. 2561
428 ประกาศ อบต.ลำใหม่ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธฺรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ (เดือนตุลาคม ๒๕๖๑) ดาวน์โหลดเอกสาร
105
31 ต.ค. 2561
429 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ( พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔ ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ดาวน์โหลดเอกสาร
113
31 ต.ค. 2561
430 ประชาสัมพันธ์ “มาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2561/62” ดาวน์โหลดเอกสาร
98
22 ต.ค. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| 43 |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60