ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
421 ประกาศ อบต.ลำใหม่ เรื่อง นโยบายการบริหารความเสี่ยงและดำเนินการตามมาตรการควบคุมภายใน ดาวน์โหลดเอกสาร
95
04 ม.ค. 2561
422 ประชาสัมพันธ์ ประกาศ อบต.ลำใหม่ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงาน ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
121
03 ม.ค. 2561
423 กำหนดยื่นแบบชำระภาษีประจำปี ๒๕๖๑ ดาวน์โหลดเอกสาร
77
18 ธ.ค. 2560
424 องค์การบริหารส่วนตำบลลำใหม่ได้จัดตั้ง “ที่อ่านหนังสือท้องถิ่น รักการอ่าน” ดาวน์โหลดเอกสาร
104
29 พ.ย. 2560
425 ขอความอนุเคราะห์หนังสือเพื่อบริจาคให้แก่ที่อ่านหนังสือ "ที่อ่านหนังสือท้องถิ่น รักการอ่าน"
83
29 พ.ย. 2560
426 ประกาศงบแสดงฐานะการเงิน ประจำปี ๒๕๖๐ ดาวน์โหลดเอกสาร
139
08 พ.ย. 2560
427 ประชาสัมพันธ์ แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๓ ดาวน์โหลดเอกสาร
56
30 ต.ค. 2560
428 ข้อบัญญัติงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ดาวน์โหลดเอกสาร
89
27 ต.ค. 2560
429 ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ดาวน์โหลดเอกสาร
123
17 ต.ค. 2560
430 ประกาศ อบต.ลำใหม่ ผลการติดตามฯ ประจำปี 2560 ครั้งที่ 2 (เมษายน - กันยายน 2560) ดาวน์โหลดเอกสาร
44
17 ต.ค. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| 43 |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55