ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
411 ประชาสัมพันธ์ คู่มือการจัดองค์ความรู้ในองค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ดาวน์โหลดเอกสาร
86
15 ม.ค. 2561
412 ประชาสัมพันธ์ แผนการจัดการความรู้ อบต.ลำใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ดาวน์โหลดเอกสาร
81
15 ม.ค. 2561
413 ประชาสัมพันธ์ การจำแนกความรู้ที่จำเป็นต่อการผลักดันความสำเร็จขององค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ดาวน์โหลดเอกสาร
82
15 ม.ค. 2561
414 ขอความอนุเคราะห์หนังสือเพื่อบริจาคให้แก่ที่อ่านหนังสือ อบต.ลำใหม่
63
10 ม.ค. 2561
415 องค์การบริหารส่วนตำบลลำใหม่ได้จัดตั้ง “ที่อ่านหนังสือท้องถิ่น รักการอ่าน” ดาวน์โหลดเอกสาร
74
10 ม.ค. 2561
416 ประกาศ อบต.ลำใหม่ เรื่อง แผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต ดาวน์โหลดเอกสาร
72
09 ม.ค. 2561
417 ประกาศ อบต.ลำใหม่ เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ดาวน์โหลดเอกสาร
73
04 ม.ค. 2561
418 ประกาศ อบต.ลำใหม่ เรื่อง การกำหนดนโยบายด้านคุณธรรม จริยธรรม ดาวน์โหลดเอกสาร
543
04 ม.ค. 2561
419 ประกาศ อบต.ลำใหม่ เรื่อง จรรยาพนักงานส่วนตำบลขององค์การบริหารส่วนตำบลลำใหม่ ดาวน์โหลดเอกสาร
82
04 ม.ค. 2561
420 ประกาศ อบต.ลำใหม่ เรื่อง นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ดาวน์โหลดเอกสาร
81
04 ม.ค. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| 42 |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55