ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
401 ประสัมพันธ์ เรื่อง รายงานผลแบบประเมินความพึงพอใจในการให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ดาวน์โหลดเอกสาร
150
15 ต.ค. 2561
402 จุดให้บริการอินเตอร์เน็ตไร้สาย (Wi-Fi) ของ อบต.ลำใหม่
151
12 ต.ค. 2561
403 ประกาศ อบต.ลำใหม่ เรื่องการรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิ์รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ดาวน์โหลดเอกสาร
89
11 ต.ค. 2561
404 ประกาศ อบต.ลำใหม่ เรื่องการรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิ์รับเงินเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ดาวน์โหลดเอกสาร
100
10 ต.ค. 2561
405 ประชาสัมพันธ์ ประกาศ อบต.ลำใหม่ เรื่อง เรื่อง มาตรการให้ผู้ส่วนได้ส่วนเสียได้มีส่วนร่วม พ.ศ. ๒๕๖๑ ดาวน์โหลดเอกสาร
135
09 ต.ค. 2561
406 ประชาสัมพันธ์ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
101
08 ต.ค. 2561
407 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ดาวน์โหลดเอกสาร
117
08 ต.ค. 2561
408 ประชาสัมพันธ์ ประกาศ อบต.ลำใหม่ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ดาวน์โหลดเอกสาร
68
01 ต.ค. 2561
409 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำใหม่ เรื่อง การใช้แผนอัตรากำลัง ๓ ปี ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๓ องค์การบริหารส่วนตำบลลำใหม่ (ปรับปรุงครั้งที่ ๑/๒๕๖๒) ดาวน์โหลดเอกสาร
66
26 ก.ย. 2561
410 แผ่นพับประชาสัมพันธ์ประหยัดพลังงาน ดาวน์โหลดเอกสาร
66
04 ก.ค. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| 41 |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56