ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
391 ประชาสัมพันธ์ ประกาศ อบต.ลำใหม่ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ดาวน์โหลดเอกสาร
52
01 ต.ค. 2561
392 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำใหม่ เรื่อง การใช้แผนอัตรากำลัง ๓ ปี ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๓ องค์การบริหารส่วนตำบลลำใหม่ (ปรับปรุงครั้งที่ ๑/๒๕๖๒) ดาวน์โหลดเอกสาร
51
26 ก.ย. 2561
393 แผ่นพับประชาสัมพันธ์ประหยัดพลังงาน ดาวน์โหลดเอกสาร
51
04 ก.ค. 2561
394 องค์การบริหารส่วนตำบลลำใหม่ ขอประชาสัมพันธ์ ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นตำบลลำใหม่ ดาวน์โหลดเอกสาร
73
21 มิ.ย. 2561
395 ประชาสัมพันธ์ ประกาศ อบต.ลำใหม่ เรื่อง การมอบอำนาจให้รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ดาวน์โหลดเอกสาร
159
12 มิ.ย. 2561
396 ประชาสัมพันธ์ คำสั่ง อบต.ลำใหม่ เรื่อง การมอบอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติราชการแทน ดาวน์โหลดเอกสาร
155
11 มิ.ย. 2561
397 ประชาสัมพันธ์ คำสั่ง อบต.ลำใหม่ เรื่อง มอบอำนาจให้รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ดาวน์โหลดเอกสาร
146
11 มิ.ย. 2561
398 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (ครึ่งปีแรก) ดาวน์โหลดเอกสาร
52
27 เม.ย. 2561
399 ประกาศ อบต.ลำใหม่ ผลการติดตามฯ ประจำปี 2561 ครั้งที่ 1 (ตุลาคม 2560-มีนาคม 2561) ดาวน์โหลดเอกสาร
56
26 เม.ย. 2561
400 ประชาสัมพันธ์ ประกาศ อบต.ลำใหม่ เรื่อง มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
69
17 เม.ย. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| 40 |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55