ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
391 จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ลำใหม่ (ไตรมาสที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓) ดาวน์โหลดเอกสาร
202
10 เม.ย. 2563
392 รายงานการตรวจสอบรายงานการเงิน อบต.ลำใหม่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ดาวน์โหลดเอกสาร
193
10 เม.ย. 2563
393 ประชาสัมพันธ์ ประกาศ ข้อบัญญัติ อบต.ลำใหม่ เรื่อง ควบคุมการฆ่าสัตว์และการจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. ๒๕๖๓ ดาวน์โหลดเอกสาร
197
09 เม.ย. 2563
394 ประกาศ อบต.ลำใหม่ เรื่อง เจตจำนงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตอย่างมีคุณธรรมและโปร่งใส ดาวน์โหลดเอกสาร
174
03 เม.ย. 2563
395 ประชาสัมพันธ์ ประกาศ อบต.ลำใหม่ เรื่อง ผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (ตุลาคม ๒๕๖๒ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓) ดาวน์โหลดเอกสาร
179
02 เม.ย. 2563
396 ประกาศ อบต.ลำใหม่ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล (ครั้งที่ ๒) ดาวน์โหลดเอกสาร
183
02 เม.ย. 2563
397 รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนของ อบต.ลำใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ (ไตรมาสที่ ๒) ดาวน์โหลดเอกสาร
216
02 เม.ย. 2563
398 ประชาสัมพันธ์ ประกาศ อบต.ลำใหม่ เรื่อง เปิดให้บริการน้ำประปา ม.๔ ดาวน์โหลดเอกสาร
227
01 เม.ย. 2563
399 ประชาสัมพันธ์ แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ( ภ.ด.ส.๓) ตาม พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ ดาวน์โหลดเอกสาร
215
30 มี.ค. 2563
400 ประชาสัมพันธ์ คำสั่ง อบต.ลำใหม่ เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ดาวน์โหลดเอกสาร
195
26 มี.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| 40 |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68