ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
391 ประกาศงบแสดงฐานะการเงิน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑ ดาวน์โหลดเอกสาร
247
10 เม.ย. 2562
392 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๒ ดาวน์โหลดเอกสาร
203
10 เม.ย. 2562
393 ประชาสัมพันธ์ โครงการจัดซื้ออุปกรณ์กีฬาให้แก่หมู่บ้าน ประจำปี ๒๕๖๒ ดาวน์โหลดเอกสาร
194
10 เม.ย. 2562
394 ประกาศ อบต.ลำใหม่ เรื่อง นโยบายการบริหารความเสี่ยงและดำเนินการตามมาตรการควบคุมภายใน ดาวน์โหลดเอกสาร
116
04 เม.ย. 2562
395 ประชาสัมพันธ์ เอกสารประชาสัมพันธ์ เรื่อง ความรู้เกี่ยวกับยาและสารเสพติด ดาวน์โหลดเอกสาร
162
04 เม.ย. 2562
396 ประชาสัมพันธ์ ประกาศ อบต.ลำใหม่ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ดาวน์โหลดเอกสาร
155
01 เม.ย. 2562
397 ประกาศ อบต.ลำใหม่ เรื่อง ขอความร่วมมือห้ามเผาขยะฯ ดาวน์โหลดเอกสาร
178
18 มี.ค. 2562
398 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ดาวน์โหลดเอกสาร
195
08 มี.ค. 2562
399 ประชาสัมพันธ์ ลานกีฬา/สนามกีฬา ตำบลลำใหม่ อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา ดาวน์โหลดเอกสาร
250
04 มี.ค. 2562
400 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๒ ดาวน์โหลดเอกสาร
224
12 ก.พ. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| 40 |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60