ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
31 แจ้งผลการพิจารณาอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร (โรงเรียนวารสารศาสน์ลำใหม่) ดาวน์โหลดเอกสาร
86
14 ก.พ. 2565
32 แจ้งผลการพิจารณาอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร (นายบริพัฒน์ บัวสองสี) ดาวน์โหลดเอกสาร
73
11 ก.พ. 2565
33 ประชาสัมพันธ์รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุข (ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน)ฯ ดาวน์โหลดเอกสาร
76
09 ก.พ. 2565
34 ประชาสัมพันธ์ ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
87
07 ก.พ. 2565
35 อบต.ลำใหม่ ขอแจ้งและประชาสัมพันธ์ สื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลและองค์ความรู้ รูปแบบ QR Code เกี่ยวกับการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ ดาวน์โหลดเอกสาร
139
03 ก.พ. 2565
36 ประชาสัมพันธ์และขอความร่วมมือ ให้ครัวเรือนหรือชุมชน ต.ลำใหม่ จัดเก็บและรวบรวมขยะมูลฝอย ประเภทขยะมูลฝอยที่เป็นพิษ หรือขยะอันตราย ฯ ดาวน์โหลดเอกสาร
100
31 ม.ค. 2565
37 ประชาสัมพันธ์ ประกาศ อบต.ลำใหม่ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ของ อบต.ลำใหม่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (จำนวน ๒ ราย) ดาวน์โหลดเอกสาร
82
28 ม.ค. 2565
38 ประชาสัมพันธ์ ประกาศ อบต.ลำใหม่ เรื่อง รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ดาวน์โหลดเอกสาร
86
26 ม.ค. 2565
39 ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ประกาศบัญชีรายชื่อหมู่บ้านและบัญชีราชื่อ ทสม. ที่มีสิทธิในการคัดเลือกคณะกรรมการเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติฯ จังหวัดยะลา ดาวน์โหลดเอกสาร
88
25 ม.ค. 2565
40 ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การรับฟังความคิดต่อร่าง พรบ. ให้ใช้ประมวลกฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฯ ดาวน์โหลดเอกสาร
96
24 ม.ค. 2565
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| 4 |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68