ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
381 รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนของ อบต.ลำใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ (ไตรมาสที่ ๒) ดาวน์โหลดเอกสาร
204
02 เม.ย. 2563
382 ประชาสัมพันธ์ ประกาศ อบต.ลำใหม่ เรื่อง เปิดให้บริการน้ำประปา ม.๔ ดาวน์โหลดเอกสาร
212
01 เม.ย. 2563
383 ประชาสัมพันธ์ แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ( ภ.ด.ส.๓) ตาม พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ ดาวน์โหลดเอกสาร
201
30 มี.ค. 2563
384 ประชาสัมพันธ์ คำสั่ง อบต.ลำใหม่ เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ดาวน์โหลดเอกสาร
182
26 มี.ค. 2563
385 อบต.ลำใหม่ ได้จัดทำหน้ากากอนามัยแบบผ้า เพื่อแจกฟรีให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ตำบลลำใหม่
244
23 มี.ค. 2563
386 ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ดูแล ตรวจตรา เพื่อป้องกันการกระทำความผิดการลักลอบขุดลอกร่องน้ำ ดาวน์โหลดเอกสาร
164
28 ก.พ. 2563
387 ขอเชิญเที่ยวชมตลาดนัดชุมชน (ตลาดนัดเขานางแก้ว) ดาวน์โหลดเอกสาร
181
17 ก.พ. 2563
388 ประชาสัมพันธ์ ประกาศ อบต.ลำใหม่ เรื่อง แผนปฏิบัติการลดใช้พลังงาน อบต.ลำใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ดาวน์โหลดเอกสาร
191
11 ก.พ. 2563
389 ประกาศ อบต.ลำใหม่ เรื่อง มาตรการลดการใช้พลังงาน ของ อบต.ลำใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ดาวน์โหลดเอกสาร
188
11 ก.พ. 2563
390 ประชาสัมพันธ์ ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง กำหนดมาตรการขอความร่วมมือในการป้องกันและควบคุมไฟป่า ดาวน์โหลดเอกสาร
197
04 ก.พ. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| 39 |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66