ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
371 ประชาสัมพันธ์ รายงานผลการดำเนินงาน การนำแผนไปปฏิบัติระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ดาวน์โหลดเอกสาร
80
14 พ.ย. 2561
372 ประชาสัมพันธ์ รายงานผลการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมฯ ประจำปีงบประมาณ 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
136
14 พ.ย. 2561
373 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำใหม่ เรื่อง "ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)" ดาวน์โหลดเอกสาร
138
08 พ.ย. 2561
374 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๑ ดาวน์โหลดเอกสาร
147
05 พ.ย. 2561
375 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำใหม่ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
147
01 พ.ย. 2561
376 แผ่นพ้บประชาสัมพันธ์ เรื่อง การรักษาวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
126
01 พ.ย. 2561
377 ประกาศ อบต.ลำใหม่ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธฺรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ (เดือนตุลาคม ๒๕๖๑) ดาวน์โหลดเอกสาร
73
31 ต.ค. 2561
378 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ( พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔ ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ดาวน์โหลดเอกสาร
83
31 ต.ค. 2561
379 ประชาสัมพันธ์ “มาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2561/62” ดาวน์โหลดเอกสาร
69
22 ต.ค. 2561
380 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.2561 - 2564) ดาวน์โหลดเอกสาร
71
21 ต.ค. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| 38 |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55