ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
361 รายงานผลการปฏิบัติตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ (ไตรมาสที่ ๑ - ๓) ดาวน์โหลดเอกสาร
168
03 ก.ค. 2563
362 ประชาสัมพันธ์ คำสั่ง อบต.ลำใหม่ เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ ดาวน์โหลดเอกสาร
114
01 ก.ค. 2563
363 ประชาสัมพันธ์ การสร้างการรับรู้และสร้างความเข้าใจในการดำเนินชีวิตแบบวิถีใหม่ ( New Normal ) ดาวน์โหลดเอกสาร
165
17 มิ.ย. 2563
364 ประชาสัมพันธ์ ประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยา เรื่อง พายุดีเปรสชันบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบน ฉบับที่ ๑ (๑๒๗ / ๒๕๖๓) ดาวน์โหลดเอกสาร
186
12 มิ.ย. 2563
365 ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชนครั้งที่ ๑๖/๒๕๖๓ ดาวน์โหลดเอกสาร
152
11 มิ.ย. 2563
366 ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชนครั้งที่ ๑๗ / ๒๕๖๓ ดาวน์โหลดเอกสาร
158
11 มิ.ย. 2563
367 ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชนครั้งที่ ๑๘ / ๒๕๖๓ ดาวน์โหลดเอกสาร
151
11 มิ.ย. 2563
368 ประชาสัมพันธ์ ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ดาวน์โหลดเอกสาร
214
01 มิ.ย. 2563
369 ประชาสัมพันธ์ ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) ดาวน์โหลดเอกสาร
191
01 มิ.ย. 2563
370 ประชาสัมพันธ์ การออกหน่วยบริการฉีดวัคซีน ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ดาวน์โหลดเอกสาร
247
29 พ.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| 37 |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68