ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
351 องค์การบริหารส่วนตำบลลำใหม่ ขอเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ข้อมูลเกี่ยวกับกฎหมายภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
190
28 ต.ค. 2562
352 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (แบบ สขร.๑) ดาวน์โหลดเอกสาร
221
24 ต.ค. 2562
353 ขอเชิญ...ประชาชนในพื้นที่ตำบลลำใหม่และพื้นที่ใกล้เคียง เข้าร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่
185
22 ต.ค. 2562
354 องค์การบริหารส่วนตำบลลำใหม่ ขอประชาสัมพันธ์เผยแพร่ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การดำเนินการตาม พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งก่อสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ ดาวน์โหลดเอกสาร
195
21 ต.ค. 2562
355 ประชาสัมพันธ์งดจ่ายน้ำประปาของ อบต.ลำใหม่ เป็นการชั่วคราว
161
18 ต.ค. 2562
356 ประชาสัมพันธ์ ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
164
18 ต.ค. 2562
357 ประกาศ อบต.ลำใหม่ เรื่อง แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ดาวน์โหลดเอกสาร
194
17 ต.ค. 2562
358 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๒ ดาวน์โหลดเอกสาร
199
17 ต.ค. 2562
359 ประชาสัมพันธ์ ประกาศ การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลลำใหม่ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ดาวน์โหลดเอกสาร
211
11 ต.ค. 2562
360 สรุปผลความพึงพอใจ ในภาพรวมต่อการให้บริการ ณ จุดให้บริการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ดาวน์โหลดเอกสาร
221
05 ต.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| 36 |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60