ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
331 ประชาสัมพันธ์ ประกาศ อบต.ลำใหม่ เรื่อง การตรวจสอบการดำเนินงานด้านผู้สูงอายุ คนพิการ ของ อบต.ลำใหม่ ดาวน์โหลดเอกสาร
149
15 ก.ย. 2563
332 ประชาสัมพันธ์ ข้อบัญญัติ อบต.ลำใหม่ เรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ.๒๕๖๓ ดาวน์โหลดเอกสาร
163
10 ก.ย. 2563
333 รายงานผลการดำเนินงานโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมและความโปร่งใสในการปฏิบัติงานฯ ดาวน์โหลดเอกสาร
147
02 ก.ย. 2563
334 รายงานผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการปั่นจักรยาน รักสุขภาพฯ ดาวน์โหลดเอกสาร
144
02 ก.ย. 2563
335 ประกาศ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๗ แห่งพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ.๒๔๙๗ ดาวน์โหลดเอกสาร
150
02 ก.ย. 2563
336 ประชาสัมพันธ์ ประกาศ อบต.ลำใหม่ เรื่อง ขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๓ ดาวน์โหลดเอกสาร
151
31 ส.ค. 2563
337 ประชาสัมพันธ์ ประกาศ อบต.ลำใหม่ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ของ อบต.ลำใหม่ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ที่มาลงทะเบียนประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๓ ดาวน์โหลดเอกสาร
150
31 ส.ค. 2563
338 ประชาสัมพันธ์ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างฯ ดาวน์โหลดเอกสาร
161
28 ส.ค. 2563
339 ประชาสัมพันธ์ ประกาศ คำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด – ๑๙ จังหวัดยะลา เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการควบคุม กำกับดูแล ฯ ดาวน์โหลดเอกสาร
172
27 ส.ค. 2563
340 ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชนครั้งที่ ๓๐/๒๕๖๓ ดาวน์โหลดเอกสาร
140
26 ส.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| 34 |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68