ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
301 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (แบบ สขร.๑) ดาวน์โหลดเอกสาร
193
24 ต.ค. 2562
302 ขอเชิญ...ประชาชนในพื้นที่ตำบลลำใหม่และพื้นที่ใกล้เคียง เข้าร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่
161
22 ต.ค. 2562
303 องค์การบริหารส่วนตำบลลำใหม่ ขอประชาสัมพันธ์เผยแพร่ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การดำเนินการตาม พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งก่อสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ ดาวน์โหลดเอกสาร
165
21 ต.ค. 2562
304 ประชาสัมพันธ์งดจ่ายน้ำประปาของ อบต.ลำใหม่ เป็นการชั่วคราว
132
18 ต.ค. 2562
305 ประชาสัมพันธ์ ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
138
18 ต.ค. 2562
306 ประกาศ อบต.ลำใหม่ เรื่อง แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ดาวน์โหลดเอกสาร
166
17 ต.ค. 2562
307 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๒ ดาวน์โหลดเอกสาร
174
17 ต.ค. 2562
308 ประชาสัมพันธ์ ประกาศ การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลลำใหม่ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ดาวน์โหลดเอกสาร
184
11 ต.ค. 2562
309 สรุปผลความพึงพอใจ ในภาพรวมต่อการให้บริการ ณ จุดให้บริการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ดาวน์โหลดเอกสาร
197
05 ต.ค. 2562
310 ประชาสัมพันธ์ ประกาศ อบต.ลำใหม่ เรื่อง การตรวจสอบสถานะและการรับรองการมีชีวิตอยู่ของผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการฯ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ดาวน์โหลดเอกสาร
203
04 ต.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| 31 |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55