ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
301 รายงานผลคะแนนการประเมินคุณธรรมจริยธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานฯ ดาวน์โหลดเอกสาร
128
06 ต.ค. 2563
302 ประชาสัมพันธ์ การเฝ้าระวัง ป้องกัน การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ ระลอกใหม่ ดาวน์โหลดเอกสาร
127
06 ต.ค. 2563
303 ประชาสัมพันธ์ ประกาศ อบต.ลำใหม่ เรื่อง มาตรการในการสร้างจิตสำนึกแก่บุคลากร ผู้บริหารท้องถิ่น ฯ ดาวน์โหลดเอกสาร
9
05 ต.ค. 2563
304 สรุปรายงานผลผู้ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในการให้บริการ ของ อบต.ลำใหม่ ดาวน์โหลดเอกสาร
140
02 ต.ค. 2563
305 สรุปรายงานผลผู้ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจ/ไม่พึงพอใจ ในภาพรวมต่อการให้บริการ ณ จุดให้บริการฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ดาวน์โหลดเอกสาร
193
02 ต.ค. 2563
306 ประชาสัมพันธ์ ประกาศ อบต.ลำใหม่ เรื่อง การรับลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเบี้ยความพิการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลลำใหม่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ดาวน์โหลดเอกสาร
144
30 ก.ย. 2563
307 ประชาสัมพันธ์ ประกาศ อบต.ลำใหม่ เรื่อง การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลลำใหม่ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ดาวน์โหลดเอกสาร
139
30 ก.ย. 2563
308 ประชาสัมพันธ์ ประกาศ อบต.ลำใหม่ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ของ อบต.ลำใหม่ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ที่มาลงทะเบียนประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๓ ดาวน์โหลดเอกสาร
147
30 ก.ย. 2563
309 ประชาสัมพันธ์ ประกาศ อบต.ลำใหม่ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ของ อบต.ลำใหม่ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ดาวน์โหลดเอกสาร
144
30 ก.ย. 2563
310 ประชาสัมพันธ์ ประกาศ อบต.ลำใหม่ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพคนพิการ ของ อบต.ลำใหม่ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ดาวน์โหลดเอกสาร
131
30 ก.ย. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| 31 |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66