ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
291 ประชาสัมพันธ์ ประกาศ อบต.ลำใหม่ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือนตุลาคม ครั้งที่ ๑ ดาวน์โหลดเอกสาร
166
15 ต.ค. 2563
292 ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชนครั้งที่ ๓๕ / ๒๕๖๓ ดาวน์โหลดเอกสาร
151
14 ต.ค. 2563
293 ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชนครั้งที่ ๓๖ / ๒๕๖๓ ดาวน์โหลดเอกสาร
145
14 ต.ค. 2563
294 ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชนครั้งที่ ๓๗ / ๒๕๖๓ ดาวน์โหลดเอกสาร
149
14 ต.ค. 2563
295 ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชนครั้งที่ ๓๘ / ๒๕๖๓ ดาวน์โหลดเอกสาร
160
14 ต.ค. 2563
296 ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชนครั้งที่ ๓๙ / ๒๕๖๓ ดาวน์โหลดเอกสาร
148
14 ต.ค. 2563
297 ประกาศ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๖ แห่งพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ.๒๔๙๗ ดาวน์โหลดเอกสาร
147
14 ต.ค. 2563
298 ประชาสัมพันธ์ รายงานสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ดาวน์โหลดเอกสาร
167
14 ต.ค. 2563
299 ประชาสัมพันธ์ ประกาศ อบต.ลำใหม่ เรื่อง แจ้งอัตราค่าธรรมเนียมการให้บริการเก็บ ขน และกำจัดมูลฝอย ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลลำใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ดาวน์โหลดเอกสาร
160
12 ต.ค. 2563
300 ประชาสัมพันธ์ ประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยา เรื่อง ประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยา เรื่อง พายุระดับ ๒ (ดีเปรสชัน) บริเวณทะเลจีนใต้ตอนบน ฉบับที่ ๑ (๒๑๒/๒๕๖๓) โดยมีผลกระทบตั้งแต่วันที่ ๑๔ – ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ ดาวน์โหลดเอกสาร
165
12 ต.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| 30 |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68