ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
21 สรุปสถิติผู้เข้าใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการ อบต.ลำใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ดาวน์โหลดเอกสาร
18
01 ต.ค. 2564
22 ประชาสัมพันธ์ ประกาศ อบต.ลำใหม่ เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ดาวน์โหลดเอกสาร
31
01 ต.ค. 2564
23 ประชาสัมพันธ์ ประกาศ อบต.ลำใหม่ เรื่อง การสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ประจำปี ๒๕๖๕ ในเขต อบต.ลำใหม่ ดาวน์โหลดเอกสาร
10
01 ต.ค. 2564
24 ประชาสัมพันธ์ ประกาศ อบต.ลำใหม่ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ดาวน์โหลดเอกสาร
21
30 ก.ย. 2564
25 แจ้งผลการพิจารณาอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร (นายอนันต์ แมเราะ) ดาวน์โหลดเอกสาร
21
30 ก.ย. 2564
26 ประชาสัมพันธ์ ประกาศ อบต.ลำใหม่ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ของ อบต.ลำใหม่ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ดาวน์โหลดเอกสาร
18
30 ก.ย. 2564
27 ประชาสัมพันธ์ ประกาศ อบต.ลำใหม่ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพคนพิการ ของ อบต.ลำใหม่ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ดาวน์โหลดเอกสาร
19
30 ก.ย. 2564
28 ประชาสัมพันธ์ ประกาศ อบต.ลำใหม่ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ของ อบต.ลำใหม่ ฯ ที่มาลงทะเบียนประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๔ ดาวน์โหลดเอกสาร
6
30 ก.ย. 2564
29 แจ้งผลการพิจารณาอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร (นางสาวนาซอฟะห์ สาและ) ดาวน์โหลดเอกสาร
25
28 ก.ย. 2564
30 ประชาสัมพันธ์ เรื่อง กองทุนผู้สูงอายุ เปิดให้กู้ยืมเงินฯ จาก สำนักงานพมจ. ยะลา ดาวน์โหลดเอกสาร
22
23 ก.ย. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| 3 |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56