ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
281 ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชนครั้งที่ ๒๓ / ๒๕๖๓ ดาวน์โหลดเอกสาร
108
16 ก.ค. 2563
282 ประชาสัมพันธ์ กฎกระทรวงกำหนดสิ่งอำนวยความสะดวกในอาคาร สำหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา ฯ ดาวน์โหลดเอกสาร
132
15 ก.ค. 2563
283 ประชาสัมพันธ์ ประกาศจาก สำนักเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทยฯ ดาวน์โหลดเอกสาร
105
13 ก.ค. 2563
284 ขอความอนุเคราะห์ ผู้ที่มารับบริการกับ อบต.ลำใหม่ ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในการให้บริการของโดยสแกนผ่าน คิวอาร์โค้ด (QR Code) ดาวน์โหลดเอกสาร
132
10 ก.ค. 2563
285 ประชาสัมพันธ์ สื่อสร้างการรับรู้เกี่ยวเรื่องของยาเสพติด (สร้างการรับรู้เรื่องกระท่อม)
124
08 ก.ค. 2563
286 ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ ๒๒ / ๒๕๖๓ ดาวน์โหลดเอกสาร
101
08 ก.ค. 2563
287 รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนของ อบต.ลำใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ (ไตรมาสที่ ๓) ดาวน์โหลดเอกสาร
104
03 ก.ค. 2563
288 รายงานผลการปฏิบัติตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ (ไตรมาสที่ ๑ - ๓) ดาวน์โหลดเอกสาร
100
03 ก.ค. 2563
289 ประชาสัมพันธ์ การสร้างการรับรู้และสร้างความเข้าใจในการดำเนินชีวิตแบบวิถีใหม่ ( New Normal ) ดาวน์โหลดเอกสาร
95
17 มิ.ย. 2563
290 ประชาสัมพันธ์ ประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยา เรื่อง พายุดีเปรสชันบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบน ฉบับที่ ๑ (๑๒๗ / ๒๕๖๓) ดาวน์โหลดเอกสาร
103
12 มิ.ย. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| 29 |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60