ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
271 ประชาสัมพันธ์ การขอความอนุเคราะห์น้ำเพื่ออุปโภค – บริโภค
175
22 ต.ค. 2563
272 ประชาสัมพันธ์ ประกาศ อบต.ลำใหม่ เรื่อง แผนการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ไตรมาสที่ ๑)ฯ ดาวน์โหลดเอกสาร
172
22 ต.ค. 2563
273 ประชาสัมพันธ์ “โครงการคนละครึ่ง” ดาวน์โหลดเอกสาร
167
21 ต.ค. 2563
274 ประชาสัมพันธ์ ประกาศ อบต.ลำใหม่ เรื่อง แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๖๖ ดาวน์โหลดเอกสาร
121
20 ต.ค. 2563
275 อบต.ลำใหม่ ร่วมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ “ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ” ดาวน์โหลดเอกสาร
184
16 ต.ค. 2563
276 ประชาสัมพันธ์ ประกาศ อบต.ลำใหม่ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือนตุลาคม ครั้งที่ ๑ ดาวน์โหลดเอกสาร
149
15 ต.ค. 2563
277 ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชนครั้งที่ ๓๕ / ๒๕๖๓ ดาวน์โหลดเอกสาร
133
14 ต.ค. 2563
278 ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชนครั้งที่ ๓๖ / ๒๕๖๓ ดาวน์โหลดเอกสาร
132
14 ต.ค. 2563
279 ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชนครั้งที่ ๓๗ / ๒๕๖๓ ดาวน์โหลดเอกสาร
133
14 ต.ค. 2563
280 ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชนครั้งที่ ๓๘ / ๒๕๖๓ ดาวน์โหลดเอกสาร
141
14 ต.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| 28 |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66