ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
271 รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนของ อบต.ลำใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ (ไตรมาสที่ ๒) ดาวน์โหลดเอกสาร
115
02 เม.ย. 2563
272 ประชาสัมพันธ์ ประกาศ อบต.ลำใหม่ เรื่อง เปิดให้บริการน้ำประปา ม.๔ ดาวน์โหลดเอกสาร
123
01 เม.ย. 2563
273 ประชาสัมพันธ์ แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ( ภ.ด.ส.๓) ตาม พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ ดาวน์โหลดเอกสาร
106
30 มี.ค. 2563
274 ประชาสัมพันธ์ คำสั่ง อบต.ลำใหม่ เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ดาวน์โหลดเอกสาร
96
26 มี.ค. 2563
275 อบต.ลำใหม่ ได้จัดทำหน้ากากอนามัยแบบผ้า เพื่อแจกฟรีให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ตำบลลำใหม่
154
23 มี.ค. 2563
276 ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ดูแล ตรวจตรา เพื่อป้องกันการกระทำความผิดการลักลอบขุดลอกร่องน้ำ ดาวน์โหลดเอกสาร
69
28 ก.พ. 2563
277 ขอเชิญเที่ยวชมตลาดนัดชุมชน (ตลาดนัดเขานางแก้ว) ดาวน์โหลดเอกสาร
90
17 ก.พ. 2563
278 ประชาสัมพันธ์ ประกาศ อบต.ลำใหม่ เรื่อง แผนปฏิบัติการลดใช้พลังงาน อบต.ลำใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ดาวน์โหลดเอกสาร
95
11 ก.พ. 2563
279 ประกาศ อบต.ลำใหม่ เรื่อง มาตรการลดการใช้พลังงาน ของ อบต.ลำใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ดาวน์โหลดเอกสาร
95
11 ก.พ. 2563
280 ประชาสัมพันธ์ ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง กำหนดมาตรการขอความร่วมมือในการป้องกันและควบคุมไฟป่า ดาวน์โหลดเอกสาร
96
04 ก.พ. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| 28 |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55