ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
261 รายงานผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการปั่นจักรยาน รักสุขภาพฯ ดาวน์โหลดเอกสาร
74
02 ก.ย. 2563
262 ประกาศ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๗ แห่งพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ.๒๔๙๗ ดาวน์โหลดเอกสาร
80
02 ก.ย. 2563
263 ประชาสัมพันธ์ ประกาศ อบต.ลำใหม่ เรื่อง ขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๓ ดาวน์โหลดเอกสาร
80
31 ส.ค. 2563
264 ประชาสัมพันธ์ ประกาศ อบต.ลำใหม่ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ของ อบต.ลำใหม่ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ที่มาลงทะเบียนประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๓ ดาวน์โหลดเอกสาร
80
31 ส.ค. 2563
265 ประชาสัมพันธ์ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างฯ ดาวน์โหลดเอกสาร
90
28 ส.ค. 2563
266 ประชาสัมพันธ์ ประกาศ คำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด – ๑๙ จังหวัดยะลา เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการควบคุม กำกับดูแล ฯ ดาวน์โหลดเอกสาร
100
27 ส.ค. 2563
267 ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชนครั้งที่ ๓๐/๒๕๖๓ ดาวน์โหลดเอกสาร
73
26 ส.ค. 2563
268 ประชาสัมพันธ์ “การเตรียมความพร้อมเป็นผู้สูงอายุคุณภาพ” ดาวน์โหลดเอกสาร
133
18 ส.ค. 2563
269 ประชาสัมพันธ์ ลานกีฬา/สนามกีฬา ตำบลลำใหม่ อำเภอเองยะลา จังหวัดยะลา ดาวน์โหลดเอกสาร
160
17 ส.ค. 2563
270 ประชาสัมพันธ์ ประกาศ อบต.ลำใหม่ เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล ดาวน์โหลดเอกสาร
80
14 ส.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| 27 |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60