ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
241 ประชาสัมพันธ์ มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖๔ ดาวน์โหลดเอกสาร
142
18 ม.ค. 2564
242 ประชาสัมพันธ์ แผนผังรายการที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ และรายการสำหรับเด็ก เยาวชนและครอบครัว ดาวน์โหลดเอกสาร
147
15 ม.ค. 2564
243 ประชาสัมพันธ์ ประกาศ ปฏิทินการประเมิน ITA ประจำปี ๒๕๖๔ ดาวน์โหลดเอกสาร
167
15 ม.ค. 2564
244 ประชาสัมพันธ์ ประกาศ อบต.ลำใหม่ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือนมกราคม ครั้งที่ ๑ ดาวน์โหลดเอกสาร
150
15 ม.ค. 2564
245 ประชาสัมพันธ์ การยื่นแบบแสดงความจำนงขอรับการช่วยเหลือ (แบบ กษ.๐๑) ของเกษตรกรที่ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (อุทกภัย) ด้านพืช ปี ๒๕๖๓ ดาวน์โหลดเอกสาร
155
14 ม.ค. 2564
246 ประชาสัมพันธ์ การประกวดวาดภาพ หัวข้อ สำนึกรักแผ่นดิน ดาวน์โหลดเอกสาร
160
14 ม.ค. 2564
247 ประชาสัมพันธ์ QR Code คุณหลวงชวนโหวต ดาวน์โหลดเอกสาร
157
14 ม.ค. 2564
248 ประชาสัมพันธ์ เปิดตลาดนัดชุมชม “ตลาดนัดเขานางแก้ว” ดาวน์โหลดเอกสาร
108
12 ม.ค. 2564
249 เอกสารประชาสัมพันธ์ เรื่อง แหล่งท่องเที่ยว “เขานางแก้ว” ดาวน์โหลดเอกสาร
108
12 ม.ค. 2564
250 ประชาสัมพันธ์ ประกาศ อบต.ลำใหม่ เรื่อง แผนการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ไตรมาสที่ ๒)ฯ ดาวน์โหลดเอกสาร
135
08 ม.ค. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| 25 |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68