ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
241 ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชนครั้งที่ ๑๗ / ๒๕๖๓ ดาวน์โหลดเอกสาร
60
11 มิ.ย. 2563
242 ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชนครั้งที่ ๑๘ / ๒๕๖๓ ดาวน์โหลดเอกสาร
53
11 มิ.ย. 2563
243 ประชาสัมพันธ์ ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ดาวน์โหลดเอกสาร
111
01 มิ.ย. 2563
244 ประชาสัมพันธ์ ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) ดาวน์โหลดเอกสาร
93
01 มิ.ย. 2563
245 ประชาสัมพันธ์ การออกหน่วยบริการฉีดวัคซีน ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ดาวน์โหลดเอกสาร
152
29 พ.ค. 2563
246 ประชาสัมพันธ์ ประกาศ อบต.ลำใหม่ เรื่อง ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๑) ดาวน์โหลดเอกสาร
86
29 พ.ค. 2563
247 ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การส่งข้อมูลเพื่อการรับรู้สู่มวลชน ดาวน์โหลดเอกสาร
84
28 พ.ค. 2563
248 ประชาสัมพันธ์ ประกาศ อบต.ลำใหม่ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงาน ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
86
25 พ.ค. 2563
249 ประกาศจุฬาราชมนตรี เรื่องมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ดาวน์โหลดเอกสาร
80
22 พ.ค. 2563
250 เตือนภัย ไข้เลือดออกระบาด ดาวน์โหลดเอกสาร
101
20 พ.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| 25 |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55