ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
231 ประชาสัมพันธ์ ประกาศ อบต.ลำใหม่ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือนมกราคม ครั้งที่ ๑ ดาวน์โหลดเอกสาร
141
15 ม.ค. 2564
232 ประชาสัมพันธ์ การยื่นแบบแสดงความจำนงขอรับการช่วยเหลือ (แบบ กษ.๐๑) ของเกษตรกรที่ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (อุทกภัย) ด้านพืช ปี ๒๕๖๓ ดาวน์โหลดเอกสาร
146
14 ม.ค. 2564
233 ประชาสัมพันธ์ การประกวดวาดภาพ หัวข้อ สำนึกรักแผ่นดิน ดาวน์โหลดเอกสาร
139
14 ม.ค. 2564
234 ประชาสัมพันธ์ QR Code คุณหลวงชวนโหวต ดาวน์โหลดเอกสาร
143
14 ม.ค. 2564
235 ประชาสัมพันธ์ ประกาศ อบต.ลำใหม่ เรื่อง แผนการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ไตรมาสที่ ๒)ฯ ดาวน์โหลดเอกสาร
123
08 ม.ค. 2564
236 ประชาสัมพันธ์ ประกาศ อบต.ลำใหม่ เรื่อง ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๑) ดาวน์โหลดเอกสาร
141
05 ม.ค. 2564
237 ประชาสัมพันธ์ ประกาศ อบต.ลำใหม่ เรื่อง ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๓) ฯ ดาวน์โหลดเอกสาร
130
05 ม.ค. 2564
238 ประชาสัมพันธ์ การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ดาวน์โหลดเอกสาร
141
05 ม.ค. 2564
239 รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนของ อบต.ลำใหม่ ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม-ธันวาคม 2563) ดาวน์โหลดเอกสาร
131
04 ม.ค. 2564
240 ประชาสัมพันธ์ ประกาศ อบต.ลำใหม่ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือนธันวาคม ครั้งที่ ๒ ดาวน์โหลดเอกสาร
150
30 ธ.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| 24 |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66