ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
221 ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชนครั้งที่ ๓๕ / ๒๕๖๓ ดาวน์โหลดเอกสาร
78
14 ต.ค. 2563
222 ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชนครั้งที่ ๓๖ / ๒๕๖๓ ดาวน์โหลดเอกสาร
73
14 ต.ค. 2563
223 ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชนครั้งที่ ๓๗ / ๒๕๖๓ ดาวน์โหลดเอกสาร
76
14 ต.ค. 2563
224 ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชนครั้งที่ ๓๘ / ๒๕๖๓ ดาวน์โหลดเอกสาร
80
14 ต.ค. 2563
225 ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชนครั้งที่ ๓๙ / ๒๕๖๓ ดาวน์โหลดเอกสาร
74
14 ต.ค. 2563
226 ประกาศ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๖ แห่งพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ.๒๔๙๗ ดาวน์โหลดเอกสาร
73
14 ต.ค. 2563
227 ประชาสัมพันธ์ รายงานสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ดาวน์โหลดเอกสาร
99
14 ต.ค. 2563
228 ประชาสัมพันธ์ ประกาศ อบต.ลำใหม่ เรื่อง แจ้งอัตราค่าธรรมเนียมการให้บริการเก็บ ขน และกำจัดมูลฝอย ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลลำใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ดาวน์โหลดเอกสาร
82
12 ต.ค. 2563
229 ประชาสัมพันธ์ ประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยา เรื่อง ประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยา เรื่อง พายุระดับ ๒ (ดีเปรสชัน) บริเวณทะเลจีนใต้ตอนบน ฉบับที่ ๑ (๒๑๒/๒๕๖๓) โดยมีผลกระทบตั้งแต่วันที่ ๑๔ – ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ ดาวน์โหลดเอกสาร
86
12 ต.ค. 2563
230 ประชาสัมพันธ์ ประกาศ อบต.ลำใหม่ เรื่อง แจ้งอัตราค่าธรรมเนียมการให้บริการเก็บ ขน และกำจัดมูลฝอย ดาวน์โหลดเอกสาร
82
12 ต.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| 23 |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60