ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
211 ประชาสัมพันธ์ ประกาศ อบต.ลำใหม่ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือนมีนาคม ครั้งที่ ๑ ดาวน์โหลดเอกสาร
151
16 มี.ค. 2564
212 ประชาสัมพันธ์ กำหนดสิ่งอำนวยความสะดวกในอาคาร สำหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ ดาวน์โหลดเอกสาร
135
15 มี.ค. 2564
213 ประชาสัมพันธ์ การจัดทำ “โครงการพัฒนากลุ่มคนพิการ ผู้ด้อยโอกาส คนไร้ที่พึ่ง ด้านทักษะการอ่านอัลกุรอานที่ถูกต้อง” ของ อบต.ลำใหม่
108
15 มี.ค. 2564
214 ประชาสัมพันธ์ การรับสมัคร เข้าร่วมฝึกอบรม “โครงการพัฒนาผู้สูงอายุด้านทักษะการอ่านอัลกุรอ่านที่ถูกต้อง” ดาวน์โหลดเอกสาร
180
12 มี.ค. 2564
215 ประชาสัมพันธ์ กรณีการย้ายภูมิลำเนาของผู้สูงอายุที่รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ดาวน์โหลดเอกสาร
154
08 มี.ค. 2564
216 ประชาสัมพันธ์ การรับสมัคร เข้าร่วมฝึกอบรม “ โครงการส่งเสริมอาชีพอาหารไทย ” ดาวน์โหลดเอกสาร
185
08 มี.ค. 2564
217 ประชาสัมพันธ์ “เกษตรกรยุคใหม่ ร่วมใจหยุดเผา” ดาวน์โหลดเอกสาร
140
06 มี.ค. 2564
218 ประชาสัมพันธ์ การรับสมัคร เข้าร่วมฝึกอบรม “ โครงการส่งเสริมอาชีพขนมไทย ” ดาวน์โหลดเอกสาร
187
05 มี.ค. 2564
219 ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์พระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม พ.ศ. ๒๕๖๒ฯ ดาวน์โหลดเอกสาร
176
03 มี.ค. 2564
220 เปิดรับสมัคร การฝึกอบรม “ โครงการพัฒนาสตรีด้านทักษะการอ่านอัลกุรอ่านที่ถูกต้อง ” ดาวน์โหลดเอกสาร
197
01 มี.ค. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| 22 |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68