ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
211 ประกาศ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๗ แห่งพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ.๒๔๙๗ ดาวน์โหลดเอกสาร
52
02 ก.ย. 2563
212 ประชาสัมพันธ์ ประกาศ อบต.ลำใหม่ เรื่อง ขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๓ ดาวน์โหลดเอกสาร
55
31 ส.ค. 2563
213 ประชาสัมพันธ์ ประกาศ อบต.ลำใหม่ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ของ อบต.ลำใหม่ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ที่มาลงทะเบียนประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๓ ดาวน์โหลดเอกสาร
52
31 ส.ค. 2563
214 ประชาสัมพันธ์ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างฯ ดาวน์โหลดเอกสาร
63
28 ส.ค. 2563
215 ประชาสัมพันธ์ ประกาศ คำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด – ๑๙ จังหวัดยะลา เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการควบคุม กำกับดูแล ฯ ดาวน์โหลดเอกสาร
71
27 ส.ค. 2563
216 ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชนครั้งที่ ๓๐/๒๕๖๓ ดาวน์โหลดเอกสาร
47
26 ส.ค. 2563
217 ประชาสัมพันธ์ “การเตรียมความพร้อมเป็นผู้สูงอายุคุณภาพ” ดาวน์โหลดเอกสาร
102
18 ส.ค. 2563
218 ประชาสัมพันธ์ ลานกีฬา/สนามกีฬา ตำบลลำใหม่ อำเภอเองยะลา จังหวัดยะลา ดาวน์โหลดเอกสาร
132
17 ส.ค. 2563
219 ประชาสัมพันธ์ ประกาศ อบต.ลำใหม่ เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล ดาวน์โหลดเอกสาร
54
14 ส.ค. 2563
220 ประกาศ อบต.ลำใหม่ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
51
13 ส.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| 22 |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55