ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
201 ประชาสัมพันธ์ ประกาศ อบต.ลำใหม่ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพคนพิการ ของ อบต.ลำใหม่ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ดาวน์โหลดเอกสาร
46
30 ก.ย. 2563
202 ประชาสัมพันธ์ ประกาศ อบต.ลำใหม่ เรื่อง การใช้แผนอัตรากำลัง ๓ ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๖ ดาวน์โหลดเอกสาร
56
29 ก.ย. 2563
203 ประชาสัมพันธ์ ประกาศ อบต.ลำใหม่ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ดาวน์โหลดเอกสาร
71
22 ก.ย. 2563
204 ประชาสัมพันธ์ ประกาศ อบต.ลำใหม่ เรื่อง ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ดาวน์โหลดเอกสาร
82
22 ก.ย. 2563
205 ประชาสัมพันธ์ ประกาศ อบต.ลำใหม่ เรื่อง ขยายเวลาการแจ้งการประเมินและชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๓ ดาวน์โหลดเอกสาร
55
16 ก.ย. 2563
206 ประชาสัมพันธ์ ขอความร่วมมือ เข้าใช้งาน Application “พ้นภัย” จากที่ว่าการอำเภอเมืองยะลา ดาวน์โหลดเอกสาร
54
15 ก.ย. 2563
207 ประชาสัมพันธ์ ประกาศ อบต.ลำใหม่ เรื่อง การตรวจสอบการดำเนินงานด้านผู้สูงอายุ คนพิการ ของ อบต.ลำใหม่ ดาวน์โหลดเอกสาร
51
15 ก.ย. 2563
208 ประชาสัมพันธ์ ข้อบัญญัติ อบต.ลำใหม่ เรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ.๒๕๖๓ ดาวน์โหลดเอกสาร
62
10 ก.ย. 2563
209 รายงานผลการดำเนินงานโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมและความโปร่งใสในการปฏิบัติงานฯ ดาวน์โหลดเอกสาร
56
02 ก.ย. 2563
210 รายงานผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการปั่นจักรยาน รักสุขภาพฯ ดาวน์โหลดเอกสาร
47
02 ก.ย. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| 21 |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55