ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
201 ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชนครั้งที่ ๔๐ / ๒๕๖๓ ดาวน์โหลดเอกสาร
86
27 พ.ย. 2563
202 ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชนครั้งที่ ๔๑ / ๒๕๖๓ ดาวน์โหลดเอกสาร
87
27 พ.ย. 2563
203 ประชาสัมพันธ์ แผนเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ ( Career Part ) ของ อบต.ลำใหม่ ดาวน์โหลดเอกสาร
113
20 พ.ย. 2563
204 ประชาสัมพันธ์ การคัดเลือกผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม พ.ศ. ๒๕๖๔
82
16 พ.ย. 2563
205 ประชาสัมพันธ์ แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ของ อบต.ลำใหม่ ดาวน์โหลดเอกสาร
65
13 พ.ย. 2563
206 ประชาสัมพันธ์ หนังสือรับรองผลการประเมิน “การประเมินความพึงพอใจของประชาชนฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๖๖๓” ดาวน์โหลดเอกสาร
108
12 พ.ย. 2563
207 ประชาสัมพันธ์ สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๖๖๓ ดาวน์โหลดเอกสาร
115
12 พ.ย. 2563
208 รายงานผลการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมตามแผน ปปช. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ( รอบ ๑๒ เดือน ) ของ อบต.ลำใหม่ ดาวน์โหลดเอกสาร
77
11 พ.ย. 2563
209 ประชาสัมพันธ์ ประกาศ อบต.ลำใหม่ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพคนพิการ ของ อบต.ลำใหม่ (รายใหม่ เดือนตุลาคม ๒๕๖๓) ฯ ดาวน์โหลดเอกสาร
95
02 พ.ย. 2563
210 ประชาสัมพันธ์ ประกาศ อบต.ลำใหม่ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ของ อบต.ลำใหม่ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ที่มาลงทะเบียนประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ ดาวน์โหลดเอกสาร
109
02 พ.ย. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| 21 |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60