ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
191 "มาตรการป้องกันโควิด - ๑๙ ในระดับองค์กรและระดับบุคคล" ดาวน์โหลดเอกสาร
171
16 เม.ย. 2564
192 รายงานผลการดำเนินงานโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ของผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ประจำปี 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
42
14 เม.ย. 2564
193 ประชาสัมพันธ์การสั่งซื้อผลผลิตข้าวโพดหวานจากเกษตรกร ดาวน์โหลดเอกสาร
143
09 เม.ย. 2564
194 สรุปสถิติข้อมูลผู้มาใช้บริการข้อมูลข่าวสาร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (ไตรมาสที่ ๒) ดาวน์โหลดเอกสาร
160
08 เม.ย. 2564
195 สรุปสถิติผู้เข้าใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (ไตรมาสที่ ๒) ดาวน์โหลดเอกสาร
155
08 เม.ย. 2564
196 ประชาสัมพันธ์ ประกาศ อบต.ลำใหม่ เรื่อง งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่น ไตรมาสที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ดาวน์โหลดเอกสาร
139
07 เม.ย. 2564
197 ประชาสัมพันธ์ ประกาศ อบต.ลำใหม่ เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานในระยะเวลา ๖ เดือนแรก ของปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ดาวน์โหลดเอกสาร
141
07 เม.ย. 2564
198 ประชาสัมพันธ์ ประกาศ อบต.ลำใหม่ เรื่อง ผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (ตุลาคม ๒๕๖๓ – มีนาคม ๒๕๖๔) ดาวน์โหลดเอกสาร
145
05 เม.ย. 2564
199 ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ดาวน์โหลดเอกสาร
155
02 เม.ย. 2564
200 ประชาสัมพันธ์ รายงานผลการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ๒๕๖๔ ( ๖ เดือน) ดาวน์โหลดเอกสาร
142
02 เม.ย. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| 20 |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68