ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
191 ประชาสัมพันธ์ ประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยา เรื่อง พายุระดับ ๑ (หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรง) บริเวณประเทศเวียดนามตอนใต้ ฉบับที่ ๗ (๑๙๖/๒๕๖๓) ดาวน์โหลดเอกสาร
42
07 ต.ค. 2563
192 ประชาสัมพันธ์ ประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยา เรื่อง พายุระดับ ๑ (หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรง) บริเวณประเทศเวียดนามตอนใต้ ฉบับที่ ๘ (๑๙๗/๒๕๖๓) ดาวน์โหลดเอกสาร
44
07 ต.ค. 2563
193 รายงานผลคะแนนการประเมินคุณธรรมจริยธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานฯ ดาวน์โหลดเอกสาร
44
06 ต.ค. 2563
194 ประชาสัมพันธ์ การเฝ้าระวัง ป้องกัน การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ ระลอกใหม่ ดาวน์โหลดเอกสาร
40
06 ต.ค. 2563
195 สรุปรายงานผลผู้ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในการให้บริการ ของ อบต.ลำใหม่ ดาวน์โหลดเอกสาร
56
02 ต.ค. 2563
196 สรุปรายงานผลผู้ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจ/ไม่พึงพอใจ ในภาพรวมต่อการให้บริการ ณ จุดให้บริการฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ดาวน์โหลดเอกสาร
102
02 ต.ค. 2563
197 ประชาสัมพันธ์ ประกาศ อบต.ลำใหม่ เรื่อง การรับลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเบี้ยความพิการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลลำใหม่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ดาวน์โหลดเอกสาร
57
30 ก.ย. 2563
198 ประชาสัมพันธ์ ประกาศ อบต.ลำใหม่ เรื่อง การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลลำใหม่ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ดาวน์โหลดเอกสาร
59
30 ก.ย. 2563
199 ประชาสัมพันธ์ ประกาศ อบต.ลำใหม่ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ของ อบต.ลำใหม่ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ที่มาลงทะเบียนประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๓ ดาวน์โหลดเอกสาร
58
30 ก.ย. 2563
200 ประชาสัมพันธ์ ประกาศ อบต.ลำใหม่ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ของ อบต.ลำใหม่ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ดาวน์โหลดเอกสาร
43
30 ก.ย. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| 20 |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55