ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
11 ประชาสัมพันธ์ การรับสมัคร เข้าร่วมฝึกอบรม “โครงการพัฒนาผู้สูงอายุด้านทักษะการอ่านอัลกุรอ่านที่ถูกต้อง” ดาวน์โหลดเอกสาร
40
11 ม.ค. 2565
12 ประชาสัมพันธ์ ประกาศ อบต.ลำใหม่ เรื่อง การมอบหมายอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติราชการแทน ดาวน์โหลดเอกสาร
25
11 ม.ค. 2565
13 ประชาสัมพันธ์ รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ดาวน์โหลดเอกสาร
9
10 ม.ค. 2565
14 ประชาสัมพันธ์ การรับสมัคร เข้าร่วมฝึกอบรม “โครงการพัฒนาสตรีด้านทักษะการอ่านอัลกุรอ่านที่ถูกต้อง” ดาวน์โหลดเอกสาร
44
10 ม.ค. 2565
15 ประชาสัมพันธ์ ประกาศเจตนารมณ์ เรื่อง “สุจริต โปร่งใส จังหวัดยะลาใสสะอาด ๒๕๖๕” ฯ ดาวน์โหลดเอกสาร
0
10 ม.ค. 2565
16 ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การงดจ่ายน้ำประปาหมู่บ้าน ของ อบต.ลำใหม่ เป็นการชั่วคราว ในวันจันทร์ ที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๕ ดาวน์โหลดเอกสาร
11
07 ม.ค. 2565
17 ประชาสัมพันธ์ ประกาศ อบต.ลำใหม่ เรื่อง เจตจำนงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตอย่างมีคุณธรรมและโปร่งใส ดาวน์โหลดเอกสาร
0
07 ม.ค. 2565
18 แจ้งผลการพิจารณาอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร (โรงเรียนวารสารศาสน์ลำใหม่) ดาวน์โหลดเอกสาร
7
04 ม.ค. 2565
19 ประชาสัมพันธ์ ประกาศศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก ฉบับที่ ๔ (๖๒/๒๕๖๔) เรื่อง ฝนตกหนักบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง (มีผลกระทบถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๔) ดาวน์โหลดเอกสาร
25
31 ธ.ค. 2564
20 ประชาสัมพันธ์ ประกาศ อบต.ลำใหม่ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการ ของ อบต.ลำใหม่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (รายใหม่) ดาวน์โหลดเอกสาร
20
30 ธ.ค. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : |1| 2 |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60