ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
11 ประชาสัมพันธ์ ประกาศ อบต.ลำใหม่ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ดาวน์โหลดเอกสาร
5
30 ก.ย. 2564
12 แจ้งผลการพิจารณาอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร (นายอนันต์ แมเราะ) ดาวน์โหลดเอกสาร
4
30 ก.ย. 2564
13 ประชาสัมพันธ์ ประกาศ อบต.ลำใหม่ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ของ อบต.ลำใหม่ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ดาวน์โหลดเอกสาร
1
30 ก.ย. 2564
14 ประชาสัมพันธ์ ประกาศ อบต.ลำใหม่ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพคนพิการ ของ อบต.ลำใหม่ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ดาวน์โหลดเอกสาร
1
30 ก.ย. 2564
15 แจ้งผลการพิจารณาอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร (นางสาวนาซอฟะห์ สาและ) ดาวน์โหลดเอกสาร
10
28 ก.ย. 2564
16 ประชาสัมพันธ์ เรื่อง กองทุนผู้สูงอายุ เปิดให้กู้ยืมเงินฯ จาก สำนักงานพมจ. ยะลา ดาวน์โหลดเอกสาร
7
23 ก.ย. 2564
17 ประชาสัมพันธ์ ประกาศ อบต.ลำใหม่ เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ครั้งที่ ๖) ดาวน์โหลดเอกสาร
11
08 ก.ย. 2564
18 ประชาสัมพันธ์ ช่องทางเพื่อช่วยเหลือคนพิการที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ฯ (โควิด ๑๙) ดาวน์โหลดเอกสาร
27
06 ก.ย. 2564
19 ข้อบัญญัติ อบต.ลำใหม่ เรื่อง การจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสารธารณะ พ.ศ. ๒๕๖๔ ดาวน์โหลดเอกสาร
17
03 ก.ย. 2564
20 ประชาสัมพันธ์ ประกาศอำเภอเมืองยะลา เรื่อง การรับสมัครบุคคลที่ทำหน้าที่เป็นผู้ไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาททางแพ่ง ดาวน์โหลดเอกสาร
18
01 ก.ย. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : |1| 2 |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55