ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
181 ประชาสัมพันธ์ การขอความอนุเคราะห์น้ำเพื่ออุปโภค – บริโภค
100
22 ต.ค. 2563
182 ประชาสัมพันธ์ ประกาศ อบต.ลำใหม่ เรื่อง แผนการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ไตรมาสที่ ๑)ฯ ดาวน์โหลดเอกสาร
101
22 ต.ค. 2563
183 ประชาสัมพันธ์ “โครงการคนละครึ่ง” ดาวน์โหลดเอกสาร
95
21 ต.ค. 2563
184 ประชาสัมพันธ์ ประกาศ อบต.ลำใหม่ เรื่อง แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๖๖ ดาวน์โหลดเอกสาร
50
20 ต.ค. 2563
185 อบต.ลำใหม่ ร่วมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ “ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ” ดาวน์โหลดเอกสาร
98
16 ต.ค. 2563
186 ประชาสัมพันธ์ ประกาศ อบต.ลำใหม่ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือนตุลาคม ครั้งที่ ๑ ดาวน์โหลดเอกสาร
76
15 ต.ค. 2563
187 ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชนครั้งที่ ๓๕ / ๒๕๖๓ ดาวน์โหลดเอกสาร
63
14 ต.ค. 2563
188 ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชนครั้งที่ ๓๖ / ๒๕๖๓ ดาวน์โหลดเอกสาร
60
14 ต.ค. 2563
189 ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชนครั้งที่ ๓๗ / ๒๕๖๓ ดาวน์โหลดเอกสาร
64
14 ต.ค. 2563
190 ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชนครั้งที่ ๓๘ / ๒๕๖๓ ดาวน์โหลดเอกสาร
66
14 ต.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| 19 |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56