ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
171 ประชาสัมพันธ์ ประกาศ อบต.ลำใหม่ เรื่อง มาตรการลดการใช้พลังงาน ของ อบต.ลำใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ดาวน์โหลดเอกสาร
79
18 ม.ค. 2564
172 ประชาสัมพันธ์ ประกาศ อบต.ลำใหม่ เรื่อง รายงานการตรวจสอบงบแสดงฐานะการเงิน ประจำปี ๒๕๖๓ จาก สตง. ดาวน์โหลดเอกสาร
67
18 ม.ค. 2564
173 ประชาสัมพันธ์ มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖๔ ดาวน์โหลดเอกสาร
67
18 ม.ค. 2564
174 ประชาสัมพันธ์ แผนผังรายการที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ และรายการสำหรับเด็ก เยาวชนและครอบครัว ดาวน์โหลดเอกสาร
73
15 ม.ค. 2564
175 ประชาสัมพันธ์ ประกาศ ปฏิทินการประเมิน ITA ประจำปี ๒๕๖๔ ดาวน์โหลดเอกสาร
82
15 ม.ค. 2564
176 ประชาสัมพันธ์ ประกาศ อบต.ลำใหม่ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือนมกราคม ครั้งที่ ๑ ดาวน์โหลดเอกสาร
80
15 ม.ค. 2564
177 ประชาสัมพันธ์ การยื่นแบบแสดงความจำนงขอรับการช่วยเหลือ (แบบ กษ.๐๑) ของเกษตรกรที่ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (อุทกภัย) ด้านพืช ปี ๒๕๖๓ ดาวน์โหลดเอกสาร
84
14 ม.ค. 2564
178 ประชาสัมพันธ์ การประกวดวาดภาพ หัวข้อ สำนึกรักแผ่นดิน ดาวน์โหลดเอกสาร
77
14 ม.ค. 2564
179 ประชาสัมพันธ์ QR Code คุณหลวงชวนโหวต ดาวน์โหลดเอกสาร
83
14 ม.ค. 2564
180 ประชาสัมพันธ์ ประกาศ อบต.ลำใหม่ เรื่อง แผนการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ไตรมาสที่ ๒)ฯ ดาวน์โหลดเอกสาร
66
08 ม.ค. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| 18 |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60