ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
171 ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชนครั้งที่ ๓๖ / ๒๕๖๓ ดาวน์โหลดเอกสาร
46
14 ต.ค. 2563
172 ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชนครั้งที่ ๓๗ / ๒๕๖๓ ดาวน์โหลดเอกสาร
52
14 ต.ค. 2563
173 ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชนครั้งที่ ๓๘ / ๒๕๖๓ ดาวน์โหลดเอกสาร
52
14 ต.ค. 2563
174 ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชนครั้งที่ ๓๙ / ๒๕๖๓ ดาวน์โหลดเอกสาร
45
14 ต.ค. 2563
175 ประกาศ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๖ แห่งพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ.๒๔๙๗ ดาวน์โหลดเอกสาร
44
14 ต.ค. 2563
176 ประชาสัมพันธ์ รายงานสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ดาวน์โหลดเอกสาร
73
14 ต.ค. 2563
177 ประชาสัมพันธ์ ประกาศ อบต.ลำใหม่ เรื่อง แจ้งอัตราค่าธรรมเนียมการให้บริการเก็บ ขน และกำจัดมูลฝอย ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลลำใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ดาวน์โหลดเอกสาร
55
12 ต.ค. 2563
178 ประชาสัมพันธ์ ประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยา เรื่อง ประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยา เรื่อง พายุระดับ ๒ (ดีเปรสชัน) บริเวณทะเลจีนใต้ตอนบน ฉบับที่ ๑ (๒๑๒/๒๕๖๓) โดยมีผลกระทบตั้งแต่วันที่ ๑๔ – ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ ดาวน์โหลดเอกสาร
59
12 ต.ค. 2563
179 ประชาสัมพันธ์ ประกาศ อบต.ลำใหม่ เรื่อง แจ้งอัตราค่าธรรมเนียมการให้บริการเก็บ ขน และกำจัดมูลฝอย ดาวน์โหลดเอกสาร
52
12 ต.ค. 2563
180 ประชาสัมพันธ์ ประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยา เรื่อง พายุระดับ ๑ (หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรง) บริเวณภาคใต้ตอนบน ฉบับที่ ๑๓ (๒๐๒/๒๕๖๓) ดาวน์โหลดเอกสาร
44
09 ต.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| 18 |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55