ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
161 ขอเชิญ...ประชาชนในพื้นที่ตำบลลำใหม่ ร่วมงานทอดกฐินสามัคคี ณ วัดเฉลิมนิคม (วัดลำใหม่)
79
28 ต.ค. 2563
162 ประชาสัมพันธ์ แบบบรรยายลักษณงาน ( JOB DESCIPTION ) ของ อบต.ลำใหม่ ดาวน์โหลดเอกสาร
94
27 ต.ค. 2563
163 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำ พ.ศ. ๒๕๖๓ ดาวน์โหลดเอกสาร
89
27 ต.ค. 2563
164 ประชาสัมพันธ์ การขอความอนุเคราะห์น้ำเพื่ออุปโภค – บริโภค
85
22 ต.ค. 2563
165 ประชาสัมพันธ์ ประกาศ อบต.ลำใหม่ เรื่อง แผนการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ไตรมาสที่ ๑)ฯ ดาวน์โหลดเอกสาร
86
22 ต.ค. 2563
166 ประชาสัมพันธ์ “โครงการคนละครึ่ง” ดาวน์โหลดเอกสาร
82
21 ต.ค. 2563
167 ประชาสัมพันธ์ ประกาศ อบต.ลำใหม่ เรื่อง แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๖๖ ดาวน์โหลดเอกสาร
38
20 ต.ค. 2563
168 อบต.ลำใหม่ ร่วมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ “ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ” ดาวน์โหลดเอกสาร
83
16 ต.ค. 2563
169 ประชาสัมพันธ์ ประกาศ อบต.ลำใหม่ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือนตุลาคม ครั้งที่ ๑ ดาวน์โหลดเอกสาร
64
15 ต.ค. 2563
170 ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชนครั้งที่ ๓๕ / ๒๕๖๓ ดาวน์โหลดเอกสาร
52
14 ต.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| 17 |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55