ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
151 ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชนครั้งที่ ๔๑ / ๒๕๖๓ ดาวน์โหลดเอกสาร
54
27 พ.ย. 2563
152 ประชาสัมพันธ์ แผนเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ ( Career Part ) ของ อบต.ลำใหม่ ดาวน์โหลดเอกสาร
84
20 พ.ย. 2563
153 ประชาสัมพันธ์ การคัดเลือกผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม พ.ศ. ๒๕๖๔
53
16 พ.ย. 2563
154 ประชาสัมพันธ์ แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ของ อบต.ลำใหม่ ดาวน์โหลดเอกสาร
33
13 พ.ย. 2563
155 ประชาสัมพันธ์ หนังสือรับรองผลการประเมิน “การประเมินความพึงพอใจของประชาชนฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๖๖๓” ดาวน์โหลดเอกสาร
71
12 พ.ย. 2563
156 ประชาสัมพันธ์ สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๖๖๓ ดาวน์โหลดเอกสาร
76
12 พ.ย. 2563
157 รายงานผลการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมตามแผน ปปช. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ( รอบ ๑๒ เดือน ) ของ อบต.ลำใหม่ ดาวน์โหลดเอกสาร
47
11 พ.ย. 2563
158 ประชาสัมพันธ์ ประกาศ อบต.ลำใหม่ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพคนพิการ ของ อบต.ลำใหม่ (รายใหม่ เดือนตุลาคม ๒๕๖๓) ฯ ดาวน์โหลดเอกสาร
65
02 พ.ย. 2563
159 ประชาสัมพันธ์ ประกาศ อบต.ลำใหม่ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ของ อบต.ลำใหม่ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ที่มาลงทะเบียนประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ ดาวน์โหลดเอกสาร
78
02 พ.ย. 2563
160 ประชาสัมพันธ์ ประกาศ อบต.ลำใหม่ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือนตุลาคม ครั้งที่ ๒ ดาวน์โหลดเอกสาร
74
30 ต.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| 16 |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55