ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
141 ประชาสัมพันธ์ ประกาศ ปฏิทินการประเมิน ITA ประจำปี ๒๕๖๔ ดาวน์โหลดเอกสาร
66
15 ม.ค. 2564
142 ประชาสัมพันธ์ ประกาศ อบต.ลำใหม่ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือนมกราคม ครั้งที่ ๑ ดาวน์โหลดเอกสาร
69
15 ม.ค. 2564
143 ประชาสัมพันธ์ การยื่นแบบแสดงความจำนงขอรับการช่วยเหลือ (แบบ กษ.๐๑) ของเกษตรกรที่ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (อุทกภัย) ด้านพืช ปี ๒๕๖๓ ดาวน์โหลดเอกสาร
69
14 ม.ค. 2564
144 ประชาสัมพันธ์ การประกวดวาดภาพ หัวข้อ สำนึกรักแผ่นดิน ดาวน์โหลดเอกสาร
61
14 ม.ค. 2564
145 ประชาสัมพันธ์ QR Code คุณหลวงชวนโหวต ดาวน์โหลดเอกสาร
67
14 ม.ค. 2564
146 ประชาสัมพันธ์ ประกาศ อบต.ลำใหม่ เรื่อง แผนการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ไตรมาสที่ ๒)ฯ ดาวน์โหลดเอกสาร
53
08 ม.ค. 2564
147 ประชาสัมพันธ์ ประกาศ อบต.ลำใหม่ เรื่อง ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๑) ดาวน์โหลดเอกสาร
66
05 ม.ค. 2564
148 ประชาสัมพันธ์ ประกาศ อบต.ลำใหม่ เรื่อง ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๓) ฯ ดาวน์โหลดเอกสาร
61
05 ม.ค. 2564
149 ประชาสัมพันธ์ การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ดาวน์โหลดเอกสาร
68
05 ม.ค. 2564
150 รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนของ อบต.ลำใหม่ ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม-ธันวาคม 2563) ดาวน์โหลดเอกสาร
63
04 ม.ค. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| 15 |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56