ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
131 สรุปสถิติข้อมูลผู้มาใช้บริการข้อมูลข่าวสาร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (ไตรมาสที่ ๒) ดาวน์โหลดเอกสาร
83
08 เม.ย. 2564
132 สรุปสถิติผู้เข้าใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (ไตรมาสที่ ๒) ดาวน์โหลดเอกสาร
80
08 เม.ย. 2564
133 ประชาสัมพันธ์ ประกาศ อบต.ลำใหม่ เรื่อง งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่น ไตรมาสที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ดาวน์โหลดเอกสาร
70
07 เม.ย. 2564
134 ประชาสัมพันธ์ ประกาศ อบต.ลำใหม่ เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานในระยะเวลา ๖ เดือนแรก ของปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ดาวน์โหลดเอกสาร
70
07 เม.ย. 2564
135 ประชาสัมพันธ์ ประกาศ อบต.ลำใหม่ เรื่อง ผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (ตุลาคม ๒๕๖๓ – มีนาคม ๒๕๖๔) ดาวน์โหลดเอกสาร
77
05 เม.ย. 2564
136 ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ดาวน์โหลดเอกสาร
80
02 เม.ย. 2564
137 ประชาสัมพันธ์ รายงานผลการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ๒๕๖๔ ( ๖ เดือน) ดาวน์โหลดเอกสาร
69
02 เม.ย. 2564
138 ประชาสัมพันธ์ ประกาศ อบต.ลำใหม่ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ของ อบต.ลำใหม่ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ประจำเดือนมีนาคม) ดาวน์โหลดเอกสาร
80
02 เม.ย. 2564
139 ประชาสัมพันธ์ ประกาศ อบต.ลำใหม่ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ครั้งที่ ๒ ดาวน์โหลดเอกสาร
74
01 เม.ย. 2564
140 รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนของ อบต.ลำใหม่ ไตรมาสที่ 2 (มกราคม-มีนาคม 2564) ดาวน์โหลดเอกสาร
74
01 เม.ย. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| 14 |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60