ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
131 ประชาสัมพันธ์ ประกาศ อบต.ลำใหม่ เรื่อง ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๓) ฯ ดาวน์โหลดเอกสาร
49
05 ม.ค. 2564
132 ประชาสัมพันธ์ การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ดาวน์โหลดเอกสาร
55
05 ม.ค. 2564
133 รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนของ อบต.ลำใหม่ ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม-ธันวาคม 2563) ดาวน์โหลดเอกสาร
49
04 ม.ค. 2564
134 ประชาสัมพันธ์ ประกาศ อบต.ลำใหม่ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือนธันวาคม ครั้งที่ ๒ ดาวน์โหลดเอกสาร
67
30 ธ.ค. 2563
135 ประชาสัมพันธ์ ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ดาวน์โหลดเอกสาร
56
28 ธ.ค. 2563
136 ประชาสัมพันธ์...โครงการปลูกป่า ๘ ปี กิจกรรมส่งเสริมให้ราชการ และประชาชนร่วมเพาะพันธ์กล้าไม้
58
28 ธ.ค. 2563
137 ประชาสัมพันธ์ ประกาศ อบต.ลำใหม่ เรื่อง รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ดาวน์โหลดเอกสาร
123
25 ธ.ค. 2563
138 อบต.ลำใหม่ ร่วมรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๔ ดาวน์โหลดเอกสาร
64
24 ธ.ค. 2563
139 ประชาสัมพันธ์ ประกาศ อบต.ลำใหม่ เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ครั้งที่ ๑) ดาวน์โหลดเอกสาร
5
23 ธ.ค. 2563
140 ประชาสัมพันธ์ โครงการชุมชนปลอดขยะ (ZERO WASTE) และ โรงเรียนปลอดขยะ (ZERO WASTE SCHOOL) ปี ๒๕๖๔ ดาวน์โหลดเอกสาร
60
21 ธ.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| 14 |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55