ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
121 ประชาสัมพันธ์ ประกาศ อบต.ลำใหม่ เรื่อง รายงานการตรวจสอบงบแสดงฐานะการเงิน ประจำปี ๒๕๖๓ จาก สตง. ดาวน์โหลดเอกสาร
40
18 ม.ค. 2564
122 ประชาสัมพันธ์ มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖๔ ดาวน์โหลดเอกสาร
39
18 ม.ค. 2564
123 ประชาสัมพันธ์ แผนผังรายการที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ และรายการสำหรับเด็ก เยาวชนและครอบครัว ดาวน์โหลดเอกสาร
46
15 ม.ค. 2564
124 ประชาสัมพันธ์ ประกาศ ปฏิทินการประเมิน ITA ประจำปี ๒๕๖๔ ดาวน์โหลดเอกสาร
51
15 ม.ค. 2564
125 ประชาสัมพันธ์ ประกาศ อบต.ลำใหม่ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือนมกราคม ครั้งที่ ๑ ดาวน์โหลดเอกสาร
53
15 ม.ค. 2564
126 ประชาสัมพันธ์ การยื่นแบบแสดงความจำนงขอรับการช่วยเหลือ (แบบ กษ.๐๑) ของเกษตรกรที่ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (อุทกภัย) ด้านพืช ปี ๒๕๖๓ ดาวน์โหลดเอกสาร
56
14 ม.ค. 2564
127 ประชาสัมพันธ์ การประกวดวาดภาพ หัวข้อ สำนึกรักแผ่นดิน ดาวน์โหลดเอกสาร
49
14 ม.ค. 2564
128 ประชาสัมพันธ์ QR Code คุณหลวงชวนโหวต ดาวน์โหลดเอกสาร
51
14 ม.ค. 2564
129 ประชาสัมพันธ์ ประกาศ อบต.ลำใหม่ เรื่อง แผนการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ไตรมาสที่ ๒)ฯ ดาวน์โหลดเอกสาร
37
08 ม.ค. 2564
130 ประชาสัมพันธ์ ประกาศ อบต.ลำใหม่ เรื่อง ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๑) ดาวน์โหลดเอกสาร
50
05 ม.ค. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| 13 |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55